Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Tekst do tomu literaturoznawczego (numer 42) należy wysłać w formie elektronicznej na adres: marion.brandt@ug.edu.pl,miroslaw.ossowski@ug.edu.pl, tekst do tomu językoznawczego (numer 43) na adres: akatny@wp.pl (lub:)  katarzyna.lukas@ug.edu.pl. Prosimy też o przesłanie wydruku tekstu w dwóch egzemplarzach z podaniem numeru tomu na adres: Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej, Studia Germanica Gedanensia (tom 42/43), Wita Stwosza 51, (PL) 80-308 Gdańsk. Prosimy Państwa o podanie adresu służbowego oraz elektronicznego. Mogą Państwo wysłać swoje artykuły także przy użyciu systemu Open Journal Systems (OJS). W tym celu należy się zarejestrować lub zalogować w systemie.

Język publikacji: niemiecki. Wyjątkowo polski. Prosimy o przysyłanie artykułów, które były sprawdzone przez native speakera. Objętość tekstu: do 30 000 znaków (artykuły łącznie z przypisami i bibliografią), do 9000 znaków (recenzje i sprawozdania).

Wymagania dotyczące zgłszanych tekstów:

1. Na pierwszej stronie proszę podać z lewej strony nazwisko autora, w nawiasie – afiliację w języku polskim oraz dodatkowo niemieckim lub ew. angielskim. Tytuł artykułu wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka 16.

2. Przed tekstem powinny znaleźć się abstrakty w języku niemieckim i angielskim, objętość każdego: maks. 8 linijek. W języku angielskim również tytuł artykułu. Prosimy o podanie do 5 słów kluczowych w ostatnim wierszu abstraktów.

3. Czcionka: Times New Roman 14, odstęp między linijkami 16 pkt, wszystkie marginesy: 2,5 cm. Bez odstępu między akapitami. Należy zaznaczyć początek akapitu przez wcięcie: 0,9.

4. W tekstach niemieckojęzycznych obowiązuje nowa ortografia.

5. Prosimy o dokładne podawanie numerów stron cytowanych tekstów (nie należy stosować: f., ff.).

6. Wyróżnienia w tekście:  r o z s t r z e l o n y  druk (1pkt.). Nie używać podkreślenia. Wyrazy obcego pochodzenia piszemy z kursywą.

7. Znaki interpunkcyjne należy stawiać zawsze bezpośrednio po danym wyrazie (bez spacji). Wyrazy i inne elementy tekstu rozdzielamy jedną spacją (nigdy kilkoma). W skrótach typu u.a., z.B., d.h. nie używamy spacji. Myślnik: – (nie dywiz: -). Liczby należy łączyć myślnikiem bez spacji: 1989–2019.

8. Cytaty i tytuły utworów literackich: w cudzysłowie podwójnym („…“). Cudzysłowem pojedynczym (‚…’) oznaczamy: cytat w cytacie, terminy (pojęcia), tłumaczenia pojedynczych słów i wyrażeń. Opuszczenia w cytatach i uzupełnienia autora: w nawiasach kwadratowych []. Cytat dłuższy niż 3 wersy: w osobnym akapicie oddzielonym od głównego tekstu pustym wierszem, bez cudzysłowu, lewy margines przesunięty w prawo (wcięcie 0,7), czcionka: 12, odstęp między wersami: 14 punktów.

9. Autorów prosimy o dostarczenie biogramów z podaniem adresu służbowego oraz ew. mailowego – długość biogramu: do 7 wierszy, a także podpisanej umowy z zawartym w niej oświadczeniem, że cały dostarczony materiał stanowi własną twórczość autorską i może być opublikowany elektronicznie.

Umowa dla autorów dostępna jest tutaj.

10. Cytowania i wskazówki bibliograficzne należy podać według systemu harwardzkiego, stosując zamieszczone w tekście skrótowe odwołania do źródeł: (Nazwisko1[/Nazwisko2/Nazwisko3] rok: numer strony). Nie powinny być używane objaśnienia: por. patrz (niem.: vgl., siehe), które są zastąpione przez odwołanie stojące w nawiasach przed kropką kończącą zdanie. W przypisach dolnych tylko objaśnienia do tekstu oraz adresy internetowe.

… wie Schmidt (2004: 19) ausführt …,

… bei Kurz/Roß  (1997: 134–155) …

… wie Laschke (1971a, 1971b) beweist ...

... einen eher oberflächlichen Charakter hat“ (Schmidt 2004: 19).

... einen eher oberflächlichen Charakter habe (Schmidt 2004: 19).

...Behmel weist auf die Plagiatsgefahr hin, die bei mangelnder Kennzeichnung von Quellen besteht (2005: 154).

... (Schmidt et al. 2009: 69-83).

11. Do tekstu artykułu prosimy załączyć alfabetyczną bibliografię (jej tytuł w języku niemieckim Literatur, wytłuszcony, umieszczony pośrodku). Pierwszy wiersz bez wysunięcia, kolejne z wysunięciem 0,5. Prosimy o podanie jedynie źródeł cytowanych w artykule wraz z pełnymi imionami autorów. Teksty jednego autora opublikowane w tym samym roku odróżniamy kolejnymi literami alfabetu (1984a, 1984b, 1984c). Teksty jednego autora z różnych lat podane są chronologicznie. Tytuły książek i czasopism prosimy pisać kursywą, tytuły artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych – prostą czcionką, bez cudzysłowu. Tytuły prac w innych językach niż germańskie i romańskie należy podać w tłumaczeniu na niemiecki [w nawiasie kwadratowym, prostą czcionką]. W przypadku prac tłumaczonych należy podać imię i nazwisko tłumacza. Przy cytowanych źródłach internetowych należy podać DOI lub adres URL i datę dostępu. Przykłady:

                                                                              Literatur

Blamberger, Günter / Engel, Manfred / Ritzer, Monika (Hg.) (1990): Studien zur Literatur des Frührealismus. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Braun, Christina von (2000): Gender, Geschlecht und Geschichte. In: Inge Stephan, Christina von Braun (Hg.): Gender-Studien. Eine Einführung (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart, Weimar: Metzler, 16–57.

Ehlich, Konrad / Rehbein, Jochen (1976): Halbinterpretative Arbeitstranskription (HIAT). In: Linguistische Berichte. 45, 21–24.

Engel, Ulrich (1996a, 1988): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos.

Engel, Ulrich (1996b): Semantische Relatoren. Ein Entwurf für künftige Valenzwörterbücher. In: Nico Weber (Hg.): Semantik, Lexikographie und Computeranwendungen. Tübingen: Niemeyer, 223−236.

Klabunde, Ralf (2000): Computer und Psycholinguistik – Eine einseitige Beziehung. http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~klabunde/Beitrag%20FSL.pdf [26.08.2017].

König, Katharina: Sprachliche Kategorisierungsverfahren und subjektive Theorien über Sprache in narrativen Interviews. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik. 53 (1), 31-57. DOI: https://doi.org/10.1515/zfal.2010.008

Lenke, Nils et al. (1995): Grundlagen sprachlicher Kommunikation. Mensch, Welt, Handeln, Sprache, Computer. München: Fink.

Obermayer, August (1976): Robert Musil als Journalist und Essayist. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik. 8 (1), 34–46.

Schrei, Heinz-Horst (1990): Leib/Leiblichkeit. In: Gerhard Müller (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. 20, Berlin, New York: de Gruyter, 638–643.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1986): Unersättlichkeit. Roman. Aus d. Poln. v. Walter Tiel. München: Piper.

Wysłouch, Seweryna (2001): Literatura i semiotyka [Literatur und Semiotik]. Warszawa: PWN.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.