Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Mogą Państwo wysłać swoje artykuły przy użyciu systemu Open Journal Systems (OJS). W tym celu należy się zarejestrować lub zalogować w systemie. Prosimy też o przesłanie wydruku tekstu w dwóch egzemplarzach z podaniem numeru tomu na adres: Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej, Studia Germanica Gedanensia (numer tomu), Wita Stwosza 51, (PL) 80-308 Gdańsk. Prosimy Państwa o podanie adresu służbowego oraz elektronicznego oraz numeru ORCID.

Język publikacji: niemiecki. Prosimy o przysyłanie artykułów, które były sprawdzone przez native speakera. Objętość tekstu: do 30 000 znaków (artykuły łącznie z przypisami i bibliografią), do 9000 znaków (recenzje i sprawozdania).

Wymagania dotyczące zgłszanych tekstów:

1. Na pierwszej stronie proszę podać z lewej strony nazwisko autora, w nawiasie – afiliację w języku polskim oraz dodatkowo niemieckim lub ew. angielskim. Tytuł artykułu wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka 16.

2. Przed tekstem powinny znaleźć się abstrakty w języku niemieckim i angielskim, objętość każdego: maks. 8 linijek. W języku angielskim również tytuł artykułu. Prosimy o podanie do 5 słów kluczowych w ostatnim wierszu abstraktów.

3. Czcionka: Times New Roman 14, odstęp między linijkami 16 pkt, wszystkie marginesy: 2,5 cm. Bez odstępu między akapitami. Należy zaznaczyć początek akapitu przez wcięcie: 0,9.

4. W tekstach niemieckojęzycznych obowiązuje nowa ortografia.

5. Prosimy o dokładne podawanie numerów stron cytowanych tekstów (nie należy stosować: f., ff.).

6. Wyróżnienia w tekście:  r o z s t r z e l o n y  druk (1pkt.). Nie używać podkreślenia. Wyrazy obcego pochodzenia piszemy z kursywą.

7. Znaki interpunkcyjne należy stawiać zawsze bezpośrednio po danym wyrazie (bez spacji). Wyrazy i inne elementy tekstu rozdzielamy jedną spacją (nigdy kilkoma). W skrótach typu u.a., z.B., d.h. nie używamy spacji. Myślnik: – (nie dywiz: -). Liczby należy łączyć myślnikiem bez spacji: 1989–2019.

8. Cytaty i tytuły utworów literackich: w cudzysłowie podwójnym („…“). Cudzysłowem pojedynczym (‚…’) oznaczamy: cytat w cytacie, terminy (pojęcia), tłumaczenia pojedynczych słów i wyrażeń. Opuszczenia w cytatach i uzupełnienia autora: w nawiasach kwadratowych []. Cytat dłuższy niż 3 wersy: w osobnym akapicie oddzielonym od głównego tekstu pustym wierszem, bez cudzysłowu, lewy margines przesunięty w prawo (wcięcie 0,7), czcionka: 12, odstęp między wersami: 14 punktów.

9. Autorów prosimy o dostarczenie biogramów z podaniem adresu służbowego oraz ew. mailowego – długość biogramu: do 7 wierszy, a także podpisanej umowy z zawartym w niej oświadczeniem, że cały dostarczony materiał stanowi własną twórczość autorską i może być opublikowany elektronicznie.

Umowa dla autorów dostępna jest tutaj.

10. Cytowania i wskazówki bibliograficzne należy podać według systemu harwardzkiego, stosując zamieszczone w tekście skrótowe odwołania do źródeł: (Nazwisko1[/Nazwisko2/Nazwisko3] rok: numer strony). Nie powinny być używane objaśnienia: por. patrz (niem.: vgl., siehe), które są zastąpione przez odwołanie stojące w nawiasach przed kropką kończącą zdanie. W przypisach dolnych tylko objaśnienia do tekstu oraz adresy internetowe.

… wie Schmidt (2004: 19) ausführt …,

… bei Kurz/Roß  (1997: 134–155) …

… wie Laschke (1971a, 1971b) beweist ...

... einen eher oberflächlichen Charakter hat“ (Schmidt 2004: 19).

... einen eher oberflächlichen Charakter habe (Schmidt 2004: 19).

...Behmel weist auf die Plagiatsgefahr hin, die bei mangelnder Kennzeichnung von Quellen besteht (2005: 154).

... (Schmidt et al. 2009: 69-83).

11. Do tekstu artykułu prosimy załączyć alfabetyczną bibliografię (jej tytuł w języku niemieckim Literatur, wytłuszcony, umieszczony pośrodku). Pierwszy wiersz bez wysunięcia, kolejne z wysunięciem 0,5. Prosimy o podanie jedynie źródeł cytowanych w artykule wraz z pełnymi imionami autorów. Teksty jednego autora opublikowane w tym samym roku odróżniamy kolejnymi literami alfabetu (1984a, 1984b, 1984c). Teksty jednego autora z różnych lat podane są chronologicznie. Tytuły książek i czasopism prosimy pisać kursywą, tytuły artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych – prostą czcionką, bez cudzysłowu. Tytuły prac w innych językach niż germańskie i romańskie należy podać w tłumaczeniu na niemiecki [w nawiasie kwadratowym, prostą czcionką]. W przypadku prac tłumaczonych należy podać imię i nazwisko tłumacza. Przy cytowanych źródłach internetowych należy podać DOI lub adres URL i datę dostępu. Przykłady:

                                                                              Literatur

Blamberger, Günter / Engel, Manfred / Ritzer, Monika (Hg.) (1990): Studien zur Literatur des Frührealismus. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Braun, Christina von (2000): Gender, Geschlecht und Geschichte. In: Inge Stephan, Christina von Braun (Hg.): Gender-Studien. Eine Einführung (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart, Weimar: Metzler, 16–57.

Ehlich, Konrad / Rehbein, Jochen (1976): Halbinterpretative Arbeitstranskription (HIAT). In: Linguistische Berichte. 45, 21–24.

Engel, Ulrich (1996a, 1988): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos.

Engel, Ulrich (1996b): Semantische Relatoren. Ein Entwurf für künftige Valenzwörterbücher. In: Nico Weber (Hg.): Semantik, Lexikographie und Computeranwendungen. Tübingen: Niemeyer, 223−236.

Klabunde, Ralf (2000): Computer und Psycholinguistik – Eine einseitige Beziehung. http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~klabunde/Beitrag%20FSL.pdf [26.08.2017].

König, Katharina: Sprachliche Kategorisierungsverfahren und subjektive Theorien über Sprache in narrativen Interviews. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik. 53 (1), 31-57. DOI: https://doi.org/10.1515/zfal.2010.008

Lenke, Nils et al. (1995): Grundlagen sprachlicher Kommunikation. Mensch, Welt, Handeln, Sprache, Computer. München: Fink.

Obermayer, August (1976): Robert Musil als Journalist und Essayist. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik. 8 (1), 34–46.

Schrei, Heinz-Horst (1990): Leib/Leiblichkeit. In: Gerhard Müller (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. 20, Berlin, New York: de Gruyter, 638–643.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1986): Unersättlichkeit. Roman. Aus d. Poln. v. Walter Tiel. München: Piper.

Wysłouch, Seweryna (2001): Literatura i semiotyka [Literatur und Semiotik]. Warszawa: PWN.