Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma naukowego „Studia Germanica Gedanensia” postępuje zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics/COPE).

Obowiązki autorów:

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni przesyłać tylko prace oryginalne, dotychczas niepublikowane. Wyjątkowo mogą być publikowane przekłady na język niemiecki tekstów o dużej wartości naukowej, z zamieszczoną informacją o pierwotnej wersji. Niedopuszczalna jest każda forma plagiatu i prowadzi do wykluczenia z procesu publikacji. Wraz z manuskryptem autor składa oświadczenie, że materiał stanowi jego własną twórczość autorską i że cytowane fragmenty prac innych autorów są odpowiednio, wyraźnie oznaczone. Ponadto oświadcza, że rysunki, fotografie, tablice i inne materiały dzieła, które nie stanowią własnej twórczości autorskiej, są także wyraźnie oznaczone i że posiada zezwolenie autorów/wydawców tych materiałów na ich zamieszczenie w swojej publikacji.

Błędy w publikacji: Przed publikacją artykułu dopuszczonego do druku autor zobowiązany jest do dokonania poprawek zaproponowanych przez recenzenta oraz do uwzględnienia wszelkich uwag i poprawek proponowanych przez redaktora. Po składzie wydawniczym autor ma możliwość dokonania korekt na tzw. „szczotce” i powinien bezzwłocznie powiadomić redakcję o dostrzeżonych błędach. Jeżeli autorzy zauważą istotne błędy w ich już opublikowanych artykułach, powinni niezwłocznie poinformować Redakcję i współpracować z nią przy ich korekcie lub wycofaniu artykułu.

Obowiązki redakcji:

Poufność i przejrzystość procesu wydawniczego: Redakcja jest zobowiązana do poufności podczas procedury recenzowania oraz do rzetelnego opracowania zgłoszonych tekstów. Komitet Redakcyjny troszczy się o przejrzystość procesu wydawniczego, wykorzystując podczas redakcji tekstów oprogramowanie Open Journal Systems. Przeprowadza także staranną kontrolę antyplagiatową i nadzoruje przestrzeganie standardów etycznych podczas procesu publikacji. Przygotowuje także opis procedury recenzji i formularz recenzyjny oraz dba o odpowiedni dobór recenzentów zewnętrznych, posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności udokumentowane ich dotychczasowym dorobkiem publikacyjnym.

Decyzje wydawnicze: Redaktor naukowy dokonuje wstępnego przeglądu tekstu i kwalifikuje go do oceny zewnętrznej. Teksty nie spełniające powyższych warunków, zawierające znaczące błędy lub niedociągnięcia w bibliografii po uzgodnieniu z Redakcją odsyła autorom z odpowiednim uzasadnieniem. Redaktor tomu dokonuje w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym wyboru dwóch recenzentów, z których jeden ma afiliację w instytucji zagranicznej. Redaktor dba o to, aby w relacjach recenzentów z autorem nie zachodził konflikt interesów. Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Na stronie internetowej czasopisma podane są do wiadomości: opis procedury recenzowania, formularze recenzyjne oraz aktualna lista potencjalnych recenzentów.

Obowiązki recenzentów:

Poufność i standardy obiektywizmu: Recenzenci powinni ocenić manuskrypty rzetelnie i obiektywnie, z zachowaniem poufność. Są zobowiązani do ujawnienia znanych im informacji o konflikcie interesów, dotyczących w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty), relacji podległości zawodowej i służbowej, bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Udział w decyzjach wydawniczych: Recenzenci powinni zidentyfikować ważne publikacje nie wymienione przez autora i poinformować Redakcję o zauważalnych podobieństwach i zbieżnościach w manuskrypcie i innych publikacjach. Recenzja ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Jeżeli recenzent ma krytyczne uwagi, ale poleca manuskrypt do druku, powinien zaproponować niezbędne poprawki i uzupełnienia.

Kompetencje i terminy: Jeżeli recenzent stwierdzi, że nie czuje się kompetentny do oceny manuskryptu, lub nie może przygotować recenzji w ustalonym czasie, powinien niezwłocznie poinformować redaktora tomu i zrezygnować z oceny tekstu.