Procedura recenzowania

Redaktor naukowy tomu dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma i opublikowanym zakresem monotematycznym danego zeszytu, ich oryginalności oraz wymogów naukowych i formalno-edytorskich. Prace nie spełniające zasadniczych warunków są odsyłane autorom z odpowiednim uzasadnieniem.

Zakwalifikowane teksty są przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Recenzentami nie mogą być osoby z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy, oraz mogące pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia znanych im informacji o konflikcie interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty),
  • relacji podległości zawodowej i służbowej,
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Zadaniem recenzentów jest dokonanie w terminie do czterech tygodni rzetelnej i niestronniczej oceny, z zachowaniem poufność.

Teksty w języku obcym są recenzowane również przez recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Nazwiska wszystkich recenzentów publikowane są w każdym tomie czasopisma,  nie są natomiast ujawniane w trakcie procedury recenzowania. Na stronie internetowej czasopisma są podane do publicznej wiadomości zasady oceny artykułów, formularz recenzencki oraz nazwiska potencjalnych recenzentów.

Recenzja ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po nadejściu recenzji autor informowany jest o wyniku i o koniecznych poprawkach. Jeśli tekst wymaga istotnych poprawek, może być poddany kolejnej recenzji (przez tych samych recenzentów). W przypadku wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do druku podejmuje redaktor tomu.

Formularz recenzji dostępny jest tutaj.