Wpływ barier komunikacyjnych na komunikację wewnętrzną w bibliotekach akademickich

Autor

  • Ewa Rudnicka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

komunikacja wewnątrzorganizacyjna, biblioteki akademickie, bariery komunikacyjne

Abstrakt

Komunikacja wewnątrzorganizacyjna jest jednym z elementów życia organizacyjnego. Prawidłowe porozumiewanie się stanowi filar współpracy na każdym poziomie zarządzania biblioteką akademicką. Zakłócenia w komunikowaniu wywierają przeróżne efekty, najczęściej negatywne, w funkcjonowaniu bibliotek. Artykuł omawia wpływ barier komunikacyjnych na działanie organizacji w oparciu o dotychczasowe badania komunikacji bibliotecznej w publicznych bibliotekach uczelnianych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAMSKA Krystyna. Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2013, nr 2, s. 27–36. ISSN 1641-0874.

ADLER Ronald B., ROSENFELD Lawrencen B., PROCTOR II Russell F. Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2006. ISBN 83-7301-806-9.

BABIK Wiesław. Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 21–35. ISSN 2081-1004.

BIERKE Bjorn. Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 2004. ISBN 83-89355-15-9.

BUSZKO Andrzej. Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji. Warszawa: Difin, 2013. ISBN 978-83-7641-821-6.

DĄBKOWSKI Błażej. Poznań: Konflikt w Bibliotece Raczyńskich pomiędzy pracownikami a nową dyrektor – czy doszło do mobbingu? Głos Wielkopolski [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://plus. gloswielkopolski.pl/poznan-konflikt-w-bibliotece-raczynskich-pomiedzy-pracownikami-a-nowa-dyrektor- -czy-doszlo-do-mobbingu/ar/c1-14334485. Stan z dnia 09.04.2020.

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława (red.). Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-15000-6.

European Communication Monitor [Dokument elektroniczny]. 2009. Tryb dostępu: http://www.communicationmonitor.eu/wp-content/uploads/2018/03/ECM-2009-Results-ChartVersion-European-Communication-Monitor-Trends-Strategic-Communication-Management-Corporate-Communication-Public- -Relations-PR.pdf. Stan z dnia 05.03.2020.

FISKE John. Introduction to Communication Studies. London: Routledge, 1997. ISBN 0-415-04672-6.

GIFU Daniela, TEODORESCU Mirela. Communication process in a lean concept. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 2014, vol. 28, s. 119–127. ISSN 2300-2697.

GKOREZIS Panagiotis, PANAGIOTOU Maria, THEODOROU Mamas. Work ostracism and employee silence in nurisng: the mediating role of organizational identification. The Journal of Advanced Nursing. 2016, nr 10, s. 2381–2388. ISSN 1365-2648.

JASKOWSKA Bożena. Biblioteka w kulturze – kultura w bibliotece: procesy informacyjno-biblioteczne na tle polskiej kultury narodowej. In GANIŃSKA Halina (red.). Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. T. 1. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 30–41. ISBN 83-910677-2-6.

JASKOWSKA Bożena. Kultura organizacyjna służb informacyjnych bibliotek akademickich – na przykładzie uczelni ekonomicznych [Praca doktorska]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2007. Tryb dostępu: http:// www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=1183&from=&dirids=1/. Stan z dnia 21.02.2021.

JASKOWSKA Bożena. Wypalenie zawodowe w środowisku bibliotekarskim. Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 46–59. ISSN 1734-6576.

KALLA Hanna K. Integrated internal communications: a multidisciplinary perspective. Corporate Communications. An International Journal. 2005, nr 4, s. 302–314. ISSN 1356-3289.

MAZZEI Alessandra. Internal communication for employee enablement. Strategies in American and Italian companies. Corporate Communications. An International Journal. 2014, nr 1, s. 81–95. ISSN 1356-3289.

NICHOLSON Nigel. Seven Deadly Syndromes of Management and Organization: The View from Evolutionary Psychology. Managerial and Decision Economics. 1998, nr 7/8, s. 411–426. ISSN 0143-6570.

OLSZTYŃSKA Agnieszka. Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. In: MRUK Henryk (red.). Komunikowanie się w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, s. 167– –178. ISBN 83-8876048-3.

PARTONIA Soheila. The impact of trust on organizational silence and its challenges in Iran. International Journal of Business Economics and Management Studies. 2013, nr 1, s. 1–18. ISSN 2348-3016.

QUIRKE Bill. Komunikacja wewnętrzna krok po kroku: jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2011. ISBN 978-83-264-1147-2.

RUDNICKA Ewa. Bariery w komunikacji wewnętrznej w bibliotekach – na przykładzie badań w polskich bibliotekach akademickich [Praca doktorska]. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopenika, 2018.

RUDNICKA Ewa. Organizacyjne czynniki wpływu na proces komunikacji wewnątrzorganizacyjnej w bibliotece akademickiej. Biblioteka i Edukacja. 2020, nr 17, s. 13–27. ISSN 2299-565X.

SZOSTEK Dawid. Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2016, nr 1, s. 154–169. ISSN 1641-0874.

SZTOMPKA Piotr. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0850-6.

SZWALBE Joanna. Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. ISBN 978-83-232185-1-7.

TANGIRALA Subrahamaniam, RAMANUJAM Rangaraj. Employee Silence on Critical Work Issues: The Cross Level Effects of Procedural Justice Climat. Personnel Psychology. 2008, nr 1, s. 37–68. ISSN 0031- 5826.

WELCH Mary, JACKSON Paul R. Rethinking internal communication: a stakeholder approach. Corporate Communications. 2007, nr 2, s. 177–198. ISSN 1356-3289.

WERENOWSKA Agnieszka. Zastosowanie narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 2014, nr 105, s. 75–82. ISSN 2081-6979.

WOJCIECHOWSKA Maja. Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach. Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib. info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 10.09.2020.

WOJCIECHOWSKA Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

WOJCIECHOWSKA Maja. Wartości etyczne w wybranych aspektach zarządzania i organizacji bibliotek. In KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA Beata (red.). Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009, s. 175–184. ISBN 978-83-61464-16-7.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zasoby niematerialne w społeczeństwie informacyjnym. In BABIK Wiesław (red.). Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 621–632. ISBN 978-83-64203-82-4.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Rudnicka, E. . (2020). Wpływ barier komunikacyjnych na komunikację wewnętrzną w bibliotekach akademickich. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 9–21. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5951

Numer

Dział

Badania i wizje