Zmiana koncepcji materii regulacji w kodeksie postępowania administracyjnego z perspektywy 60-lecia jego uchwalenia

Autor

  • prof. dr hab. Barbara Adamiak Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.01

Słowa kluczowe:

kodyfikacja, materia regulacji, czystość procesowa

Abstrakt

W regulacji ustawowej administracyjnego prawa procesowego widoczna jest tendencja odchodząca od koncepcji czystej materii procesowej, na rzecz koncepcji mieszanej: materialnoprocesowej. Ta tendencja jest widoczna w ostatniej nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie tą nowelizacją szerokiej regulacji materialnoprawnej w zakresie zasad ogólnych, które kształtująwprost treści relacji materialnej organu administracji publicznej z jednostką, współzależność norm procesowych k.p.a. z normami materialnego prawa administracyjnego, wprowadzenie regulacji materialnoprawnej nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielania ulg w ich wykonaniu – otwiera podstawy do przyjęcia zmiany koncepcji materii regulacji w kodeksie postępowania administracyjnego, odchodzącej od czystej regulacji procesowej na rzecz koncepcji regulacji o charakterze materialnoprawnej z zachowaniem regulacji procesowej. Zbliża to przyjęty w kodeksie postępowania administracyjnego model regulacji do modelu przyjętego w ordynacji podatkowej. Pozwala to na przypisanie roli regulacji zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego, pierwszego etapu w procesie kodyfikacji prawa administracyjnego, a przynajmniej części ogólnej prawa administracyjnego. Pozostawienie nazwy ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” przy takim zakresie regulacji staje się nieczytelne, a przez to, podważa zakres jej stosowania przez organy administracji publicznej, a tym samym – zakres ochrony praw jednostki. Wymaga to zatem rozważenia, czy przyjąć koncepcję ordynacji podatkowej łączącej regulację materialną z regulacją procesową, co powinno skutkować nadaniem odpowiedniego tytułu ustawy. Drugą drogą jest powrót do czystej regulacji w kodeksie postępowania administracyjnego z wyłączeniem ogólnej regulacji materialnoprawnej do odrębnej ustawy, a zatem powrót do koncepcji ustawy „Zasady ogólne prawa administracyjnego”.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Adamiak B., Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego [w:] System Prawa Admi- nistracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Duniewska Z., Systematyka prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1979.

Sawczyn W., Administracyjne kary pieniężne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.

Wronkowska S., Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej [w:] Polskie dyskusje o państwie prawa, red. eadem, Warszawa 1995.

Wróbel A., Europejska współpraca administracyjna [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. idem, R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Adamiak, B. (2020). Zmiana koncepcji materii regulacji w kodeksie postępowania administracyjnego z perspektywy 60-lecia jego uchwalenia. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 9–22. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.01