Nowe zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego

Autor

  • dr hab. Eugeniusz Bojanowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.03

Słowa kluczowe:

prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, aksjologiczne uwarunkowania prawa, zasady ogólne prawa, zasady ogólne postępowania administracyjnego, geneza i ewolucja ogólnych zasad postępowania administracyjnego

Abstrakt

Kodeks postępowania administracyjnego określa, co do zasady, procedurę stosowania prawa administracyjnego. Podstawową rolę w tej regulacji spełniają zasady ogólne. W okresie obowiązywania k.p.a. wiele się w Polsce zmieniło. W szczególności zmienił się ustrój państwa, znaczenie praw podstawowych uzyskały też prawa człowieka i obywatela. Uwarunkowania te wpłynęły na liczne nowelizacje kodeksu postępowania administracyjnego, a w tym na zmianę w obszarze zasad ogólnych k.p.a. Obok zasad „utrzymanych w mocy”, innego znaczenia aksjologicznego nabrała zasada praworządności. Doszły też nowe zasady: zasada współdziałania organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, zasada bezstronności, równego traktowania, proporcjonalności i konsekwencji, zasada przyjaznej dla stron interpretacji wątpliwości prawnych oraz zasada dokonywania przez strony ocen pracowników prowadzących postępowanie. To dzięki zmianom w obszarze zasad ogólnych, a równocześnie utrzymania ciągłości zasad podstawowych, kodeks postępowania administracyjnego zachował zdolność kształtowania procedury administracyjnej przez sześćdziesiąt lat, co jest rzadkim w dzisiejszych czasach exemplum trwałości prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Bąkowski T., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna, Gdańsk 2018.

Bogusz M., Zasada dwuinstancyjności a zasada zaskarżalności rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji (uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 38, Gdańsk 2017.

Bojanowski E., Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 13, Gdańsk 2005.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.

Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1997.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Warszawa 2019.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2010.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Skóra A., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Elbląg 2015.

Szreniawski J., Rola i znaczenie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w stosowaniu prawa [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.


Wyrzykowski M., Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1985.

Zimmermann J., Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Zoll A., Prawo do dobrej administracji [w:] J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2002.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Bojanowski, E. (2020). Nowe zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 39–52. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.03