Współczesne oblicze kodyfikacji postępowania administracyjnego w Polsce

Autor

  • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.04

Słowa kluczowe:

model postępowania administracyjnego, funkcje kodeksu postępowania administracyjnego, dekodyfikacja, złożoność postępowania administracyjnego, klauzula subsydiarności

Abstrakt

Kodeks postępowania administracyjnego jest uznawany za swoisty „pomnik kultury prawnej” i wybitne osiągnięcie polskiej legislatywy. W opinii Autora, utrzymanie „władztwa niepodzielnego” tego aktu, o które tak usilnie zabiega nauka prawa administracyjnego, jest czystą iluzją. Kodeks nadal będzie „panował”, ale już nie „rządził”. Zmienia się zarazem rola kodeksu. Osłabieniu ulega jego funkcja regulacyjna, na znaczeniu zyskuje natomiast funkcja projektująca i porządkująca. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stają się zasadniczym, ale już nie jedynym komponentem unormowań proceduralnych. Procedura jest więc coraz bardziej skomplikowana i nieczytelna. Autor podkreśla, że model procedury administracyjnej wymaga rewizji. Wyraża on przekonanie, że nieodzowne jest przyjęcie klauzuli subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Auby J.B., General Report [w:] Codification of Administrative Procedure, red. idem, Bruxelles 2014. Barkhuysen T., den Ouden W., Schuurmans Y.E., Netherlands [w:] Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruxelles 2014.

Bettini R., Legislazione e politiche in Italia, Milano 1990.

Bigo T., Longchamps F., Kontrola administracji [w:] Franciszek Longchamps de Beriér. Pisma wybrane z lat 1934–1970, wybór i wstęp Z. Kmieciak, Warszawa 2019.

Borkowski J. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. idem, Warszawa 1985. Borkowski J., Adamiak B. [w:] eidem, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Borkowski J., System regulacji prawa procesowego administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Custos D., United States [w:] Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruxelles 2014.

Đerđa D., Republic of Croatia [w:] Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruxelles 2014.

Ferrari Zumbini A., Judicial Review of Administrative Action in Austro-Hungarian Empire. The Formative Years (1890 – 1910),„Italian Journal of Public Law”2018, vol. 10, issue 1.

Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2001.

Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA, Warszawa 2017.

Hausner R., Geneza rozporządzenia Prezydenta RP o postępowaniu administracyjnem,„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1933, nr 15.

Hilarowicz T., Środki prawne w polskiem postępowaniu administracyjno-politycznem na obszarze b. Królestwa Kongresowego i Małopolski, Kraków 1923.

Jaśkowska M., Atomizacja procedury administracyjnej a tworzenie specustaw inwestycyjnych [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014.

Kamiński M., Milczenie administracyjne a milczące załatwienie sprawy i jego weryfikacja. Rozwiązania normatywne w prawie polskim na tle prawnoporównawczym [w:] Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, Warszawa 2019.

Kijowski D.R., Austria [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2010.

Kijowski D.R., Tendencje dekodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego w XXI w. [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W Chróścielewski, Warszawa 2018.

Kmieciak Z., Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego z perspektywy państw postsocjalistycznych, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9.

Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Ja- nowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, z. 2.

Kmieciak, Postępowanie administracyjne na rozdrożu?, „Państwo i Prawo” 2019, z. 10.

Kmieciak Z., Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o milczącym załatwieniu sprawy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, z. 5. Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Knysiak-Molczyk H., Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego – dwugłos [w:] Źródła prawa administracyjnego, a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014.

Kubiak A., Wpływ kodyfikacji austriackiej na polskie prawo o postępowaniu administracyjnym [w:] Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006.

Lewicki M., Zakres stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy [w:] Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, Warszawa 2019.

Litwin J., Postępowanie administracyjne, postępowanie karno-administracyjne, postępowanie przy- musowe w administracji objaśnione orzecznictwem Sądów Najwyższych i okólnikami ministerialnymi, Łódź 1948.

Longchamps F., Problem trwałości decyzji ostatecznej,„Państwo i Prawo”1961, z. 12.

Łętowski J., Austria [w:] Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, red. L. Garlicki, Warszawa 1990.

Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecznictwa,Warszawa–Kraków 1999.

Orzechowski R. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.

Piecha J. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Pierzchała E., Odwołania w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 11.

Pokrzywnicki J., Postępowanie administracyjne. Komentarz – Podręcznik, Warszawa 1948.

Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012–2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.

Starczewski E., W sprawie ustawy o postępowaniu administracyjnem,„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1926, nr 12.

Schneider J.P., Germany [w:] Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruxelles 2014.

Stewart I., Australia [w:] Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruxelles 2014. Urbanowicz S., Nowa ustawa o postępowaniu administracyjnym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1928, nr 24.

Wasilewski A., Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1988. Wegner J. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2019.

Wróbel A. [w:] idem, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Zhang Li, China [w:] Codification of Administrative Procedure [w:] red. J.B. Auby, Bruxelles 2014. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, z. 8.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Kmieciak, Z. (2020). Współczesne oblicze kodyfikacji postępowania administracyjnego w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 53–68. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.04