Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego

Autor

  • prof. dr hab. Wojciech Piątek Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.07

Słowa kluczowe:

postępowanie uproszczone, sprawność postępowania, elektronizacja, zrzeczenie się odwołania, autokontrola organu pierwszej instancji

Abstrakt

W opracowaniu podjęta została refleksja nad istotą oraz znaczeniem istniejących w postępowaniu administracyjnym jego uproszczeń. Dostrzegając konieczność dalszego upraszczania procedury administracyjnej, wskazano możliwe jej obszary, do których należy zastosowanie efektów postępu technologicznego zarówno w ramach komunikacji organu ze stronami, jak i podejmowania rozstrzygnięć oraz poszerzenie uproszczeń obecnych w ramach szczególnego trybu postępowania administracyjnego. Tryb ten jak najszybciej powinien znaleźć swoje zastosowanie w praktyce. Stosowanie uproszczeń nie powinno pozostawać w sprzeczności z zasadą praworządności działania administracji publicznej oraz dążeniem do prawdy. Dla osiągnięcia wysokiego poziomu sprawności postępowania administracyjnego istotne znaczenie odgrywa profesjonalizm pracowników organów, którzy stosują przepisy procesowe w praktyce.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji [w:] red. B. Adamiak, System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019.

Bogusz M., Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania [w:] idem, M. Bąkowski, K. Kaszubowski, Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2019.

Borkowski J. [w:] idem, B. Adamiak, K.p.a. Komentarz, Warszawa 2009.

Braun Binder N., Vollautomatisierte Verwaltungsverfahren im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht?, „Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht” 2016, z. 14.

Chróścielewski W., Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r. [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, red. B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2017.

Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.

Djefall Ch., Das Internet der Dinge und die öffentliche Verwaltung – auf dem Weg zum automatisierten Smart Government?, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2017, z. 13.

Gołaszewski P. [w:] K.p.a. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Hauser R., W. Piątek, O potrzebie stosowania uproszczeń w postępowaniu administracyjnym i są- dowoadministracyjnym [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski,

M. Grzywacz, Warszawa 2018.

Iserzon E. [w:] idem, J. Starościak, K.p.a. Komentarz. Teksty, wzory i formularze, Warszawa 1965. Janowicz Z., Dziesięciolecie k.p.a., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1971, z. 2. Janowicz Z., K.p.a. Komentarz, Warszawa–Poznań 1992.

Jaśkowska M., Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, z. 4.

Jaśkowska M. [w:] eadem, A. Wróbel, K.p.a. Komentarz, Warszawa 2018.

Jakimowicz W., O normatywnej konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, z. 9.

Jendrośka J., Potrzeba nowego modelu procedury prawnej w administracji, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946. Kaszubowski K., Przebieg postępowania odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:] idem, M. Bąkowski, M. Bogusz, Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2019.

Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.

Kmieciak Z. [w:] K.p.a. Komentarz, red. idem, W. Chróścielewski, Warszawa 2019.

Knysiak-Sudyka H., Klat-Wertelecka L., Model administracyjnego postępowania uproszczonego, „Państwo i Prawo” 2016, z. 7.

Knysiak-Sudyka H., Klat-Wertelecka L., Postępowanie uproszczone (art. 35 § 3a, art. 163g-163l) [w:] Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.

Kotulska M., Zasada szybkości i prostoty postępowania [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, red. J.P. Tarno, W. Piątek, Warszawa 2018.

Ochendowski E., Kodeks procedury prawnej w administracji czy kodeks postępowania administracyjnego? [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004.

Pleban M., Prognozowane praktyczne aspekty administracyjnego postępowania uproszczonego [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Katowice 2017.

Piątek W., Zrzeczenie się odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, z. 5.

Prell L. [w:] Verwaltungs-verfahrensgesetz mit Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz und Verwaltungszustellungsgesetz. Kommentar, red. J. Bader, M. Ronellenfitsch, München 2016.

Ramsauer U. [w:] Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, red. U. Ramsauer, München 2019.

Romańska M., Administracyjne postępowanie uproszczone – ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7.4.2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskie- mu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018.

Rozmaryn S., O projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1959, z. 4. Rozmaryn S., O zasadach ogólnych k.p.a., „Państwo i Prawo” 1961, z. 12.

Schoenmaker S., Das Verwaltungsverfahrensrecht in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Rechtshistorische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen, Verwaltungsarchiv 2019.

Skóra A., Obowiązek aktywizacji stron w postępowaniu dowodowym – w kwestii zmiany art. 7 k.p.a. [w:] Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012.

Skulová S., L. Potĕšil, D. Hejč, R. Bražina, Effectiveness of judicial protection against administrative silence in the Czech Republic, „Central European Public Administration Review” 2019, z. 1.

Szewczyk E., Szewczyk M., O potrzebie ograniczenia wariantów rozstrzygnięć organu odwoławczego w trybie uproszczonym, „Państwo i Prawo” 2016, z. 3.

Szewczyk E., Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym, Warszawa 2018. Szubiakowski M., Postępowanie uproszczone – nowa instytucja polskiej procedury administracyjnej [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Świderski K., Uwagi o niekomplikowaniu i upraszczaniu postępowania administracyjnego, „Casus” 2013, z. 2.

Windoffer A. [w:] Verwaltungsverfahrensgesetz. Groβkommentar, red. T. Mann, Ch. Sennekamp, M. Uechtritz, Baden-Baden 2019.

Wyporska-Frankiewicz J., Zasada informowania stron [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, red. J.P. Tarno, W. Piątek, Warszawa 2018.

Zadykowicz P., Instytucja administracyjnego postępowania uproszczonego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Katowice 2017.

Ziekow J., Das Verwaltungsverfahrensrecht in der Digitalisierung der Verwaltung,„Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht” 2018, z. 16.

Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981. Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, z. 8.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Piątek, W. (2020). Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 95–112. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.07