Instytucja uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – z perspektywy 60-lecia uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego

Autor

  • dr hab. Robert Sawuła WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.08

Słowa kluczowe:

uzasadnienie, decyzja administracyjna, instytucja postępowania administracyjnego, kodeks postępowania administracyjnego

Abstrakt

Autor starał się ukazać zasadnicze wątki związane z uzasadnieniem decyzji administracyjnej w polskim ogólnym postępowaniu administracyjnym, jako składnika generalnego nakazu uzasadniania rozstrzygnięć władzy publicznej. Zrekapitulowano kształtowanie się prawnych reguł uzasadnienia decyzji jako instytucji procesu administracyjnego, przekonując, że kwestia ta jest jednym z istotnych zagadnień dla osiągnięcia prawidłowości rozstrzygania indywidualnych spraw administracyjnych w reżimie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego. Regulacja ta zdaje się spełniać zasadnicze wymogi pożądanego modelu uzasadniania rozstrzygnięć prezentowanych w prawie europejskim, co nie uprawnia – w przekonaniu autora – by zgłaszać zdecydowane postulaty de lege ferenda w tym zakresie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Organy kolegialne w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1993, z. 3.

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź – Zielona Góra 1998.

Chlebny J. [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2010.

Chróścielewski W., Kmieciak Z., Kodeks postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Czarnik Z., Gwarancyjna funkcja uzasadnienia decyzji administracyjnej, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2013, nr 2.

Czarny P., Realizacja Konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa, 2006.

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.

Dobkowski J., Kodeks dobrej administracji Rady Europy (geneza – charakter – treści) [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Dral A., Szczególna ochrona stosunku pracy radnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, z. 7.

Głogowski P., Uwagi na temat odmowy powołania na urząd sędziego przez Prezydenta RP,„Iustitia” 2019, nr 1.

Górzyńska T., Zasada jawności w administracji, „Państwo i Prawo” 1988, z. 6.

Graczyk B., Postępowanie administracyjne. Zarys sytemu z dodaniem tekstów podstawowych przepisów prawnych, Warszawa 1953.

Iserzon E., Postępowanie administracyjne. Komentarz. Orzecznictwo – Okólniki, Kraków 1937.

Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa–Poznań 1987.

Jaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.

Kmieciak Z., Komentarz do założeń projektu nowego Kodeksu postępowania administracyjnego przygotowanego przez zespół ekspercki powołanych decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z 10 października 2012 r., „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2013, nr 2.

Kmiecik Z.R., O potrzebie uściślenia, korekty lub uzupełnienie niektórych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Knysiak-Molczyk H., Krawiec A., Kamiński M., Kiełkowski T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.

Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.

Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1989.

Korzeniowska A., Z problematyki kolegialności i kolegialnych organów administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 3.

Krawczyk A. [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9 Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Markiewicz S., Zasady postępowania administracyjnego, na podstawie orzeczeń tegoż Trybunału, Kraków 1913.

Morawski L., Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988.

Ochendowski E., Geneza, wejście w życie i nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.

Pawlikowski M., Kwestie praktyczne z dziedziny postępowania administracyjnego,„Gazeta Administracji i Policji” 1931.

Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2015.

Radzikowski K., Skutki procesowe wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej, „Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego” 2004, nr 9.

Romańska M., Uzasadnienie decyzji administracyjnej [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015.

Służewski J., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1982.

System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Sześciło D., Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie sądów administracyjnych,„Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 10.

Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław 1992.

Tarno J.P., Psucie Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Wachholz W.S., Zasada swobodnej oceny władzy administracyjnej w państwie prawnym, „Gazeta Administracji i Policji” 1927, nr 4–6.

Wojtak M., Malinowska E., Uzasadnienie decyzji administracyjnej w analizie lingwistycznej [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.

Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 1993.

Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981. Zimmermann J., Znaczenie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa sądowoadministracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6.

Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, z. 8.

Zimmermann M., Prawo administracyjne, Warszawa 1952.

Żukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne, Przemyśl–Rzeszów 2012.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Sawuła, R. (2020). Instytucja uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – z perspektywy 60-lecia uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 113–132. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.08