Obowiązek przeprowadzenia przez organ administracji publicznej konfrontacji biegłych w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy ich opiniami

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., II OSK 1217/19

Autor

  • dr Adam Bochentyn Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.10

Słowa kluczowe:

biegły, konfrontacja biegłych, postępowanie dowodowe, rozprawa administracyjna, udział strony w przesłuchaniu biegłego

Abstrakt

W komentowanym wyroku z dnia 17 października 2019 r., II OSK 1217/19, Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do konfrontacji biegłych, którzy w tej samej sprawie wydali opinie o diametralnie różnych konkluzjach. W ocenie sądu, w przypadku uzyskania takich opinii, obowiązkiem organu jest przeprowadzenie konfrontacji biegłych, podczas której stronie należy zapewnić możliwość zadawania biegłym pytań. Konfrontacja powinna zostać przeprowadzona na rozprawie. Autor glosy, podzielając pogląd przedstawiony przez NSA, przytacza argumenty potwierdzające jego trafność. Akcentuje również znaczenie komentowanego orzeczenia ze względu na brak regulacji k.p.a. w zakresie konfrontacji biegłych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Cora Ł., Charakter prawny czynności kontrolujących dowody, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 11–12. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.

Gurgul J., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 lutego 2001 r., III KKN 484/99, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 2.

Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.

Jagiełło D., Glosa do wyroku s.apel. z dnia 3 października 2012 r., II AKa 260/12, „Ius Novum” 2013, nr 4.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz do art. 1–424, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013. Kopczyński G., Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008.

Kryminalistyka, red. J. Widacki, Warszawa 2008.

Łaszczyca G., Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.

Orkiszewska D., Glosa do postanowienia SN z dnia 20 sierpnia 2014 r., II KK 204/14, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 2.

Tomaszewski T., Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000.

Żylińska J., Konfrontacja biegłych jako metoda wyjaśnienia sprzeczności między różnymi opiniami w tej samej sprawie, „Państwo i Prawo” 2013, z. 10.

Żylińska J., Przesłanki konfrontacji, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Bochentyn, A. (2020). Obowiązek przeprowadzenia przez organ administracji publicznej konfrontacji biegłych w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy ich opiniami: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., II OSK 1217/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 151–164. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.10