Test decyzji administracyjnej i dopuszczalność modyfikacji trybu jej wydawania aktem podustawowym

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r., I OSK 1222/17

Autor

  • dr Aleksander Jakubowski Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.11

Słowa kluczowe:

decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, stypendium sportowe

Abstrakt

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że rozstrzygnięcie w sprawie przyznania stypendium sportowego przez jednostkę samorządu terytorialnego nie jest decyzją administracyjną wydawaną w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. W glosie przedstawiono krytyczną analizę tego stanowiska. Akt ten rozstrzyga o prawach indywidualnego podmiotu w sprawie stypendium finansowanego przez samorząd terytorialny. Posiada zatem cechy kwalifikujące go jako decyzję administracyjną. Na kanwie sprawy autor konstruuje test decyzji administracyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Przemyśl–Rzeszów 2009.

Adamiak B., Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewia- domski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Adamiak B., Borkowski J., Glosa do wyroku z 21 lutego 1994 r., I SAB 54/93, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1995, z. 11, poz. 221.

Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019. Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970.

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź – Zielona Góra 1998.

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2019 r., II OSK 731/17, ONSAiWSA 2020, nr 2, poz. 20.

Wyroki NSA z dnia: 28 sierpnia 2019 r., II GSK 2836/17, CBOSA; oraz 5 listopada 2019 r., II GSK 3015/17, CBOSA.

Borkowski J., Postępowanie administracyjne ogólne i szczególne [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

Biernat S., Glosa do wyroku NSA z 31 sierpnia 1984 r., SA/Wr 430/84,„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1986, z. 9–10, poz. 176.

Bogusz M., Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 1997.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego,„Finanse Komunalne” 2017, nr 7–8.

Gołaszewski P., Wąsowski K. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

Iserzon E. [w:] idem, Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1961.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1987.

Leszczyński L., Wykładnia systemowa przepisów prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Kaleta K.J., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Klonowski K. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019.

Kmieciak Z. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2019.

Kmieciak Z., W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, PiP 2015, z. 11. Materiały do nauki prawa administracyjnego, red. M. Kulesza, Warszawa 1985.

Martysz C. [w:] idem, G. Łaszczyca, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Art. 1–104, Warszawa 2010.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.

Opałek K., Wróblewski J. , Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Orzechowski R. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.

Owidiusz, Metamorfozy, rozdział VII, wers 20–21.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław 1978.

Taras W., Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 1990 r., III ARN 30/90, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992, z. 5.

Tarno J.P., Glosa do uchwały NSA z 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05,„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 1.

Wojciechowski B., Reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Wróbel A. [w:] idem, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Wyszomirski Ł.M., Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, Warszawa 2018.

Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.

Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.

Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny – jego istota [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Ziemski K., Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1978, z. 2. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Jakubowski, A. (2020). Test decyzji administracyjnej i dopuszczalność modyfikacji trybu jej wydawania aktem podustawowym: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r., I OSK 1222/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 165–178. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.11