Termin na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 ust. 2 u.g.n.)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2019 r., I OSK 85/18 oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., I OSK 200/18

Autor

  • prof. dr hab. Andrzej Matan Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.12

Słowa kluczowe:

wyrok sądu, termin materialnoprawny, decyzja ostateczna, umorzenie postępowania

Abstrakt

Jak przyjął NSA w komentowanych wyrokach, w sytuacji gdy przed upływem trzyletniego terminu materialnoprawnego wydana została decyzja organu pierwszej instancji, późniejsze jej uchylenie nie wyłącza możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej poprzez wydanie kolejnej decyzji. Pogląd ten nie zasługuje na aprobatę, bowiem samo wniesienie odwołania powoduje upadek decyzji organu pierwszej instancji. Staje się ona jedynie „określoną propozycją” co do treści rozstrzygnięcia. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym powoduje przeniesienie pełnej kompetencji do rozstrzygnięcia sprawy na organ wyższego stopnia z tym skutkiem, że orzeczenie pierwszej instancji automatycznie upada. Jeśli orzeczenie organu odwoławczego ma charakter merytoryczny, to ono w istocie rozstrzyga sprawę.

Wobec tego wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji pierwszoinstancyjnej tak ze względu na wniesione odwołanie, jak i w wyniku wyroku sądu administracyjnego powoduje utratę kompetencji organu administracji do orzekania w sprawie. To z kolei skutkuje koniecznością umorzenia postępowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bieniek G., Hopfer A., Marmaj Z., Mzyk E., Źróbek R., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, t. 2, Zielona Góra 2000.

Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2008.

Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, art. 145, LEX/el. 2020

Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.

Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1-103, Warszawa 2010.

Piątek W., Przedawnienie w prawie administracyjnym, Poznań 2018.

Sawuła R., Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl–Rzeszów 2008.

Skomra A., Daniel P., Termin ustalenia opłaty adiacenckiej, „Finanse Komunalne” 2013, nr 6. Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

Zimmermann M. [w:] idem, W. Brzeziński, M. Jaroszyński, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Matan, A. (2020). Termin na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 ust. 2 u.g.n.): Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2019 r., I OSK 85/18 oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., I OSK 200/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 179–200. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.12