Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19

Autor

  • dr hab. Przemysław Ostojski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.13

Słowa kluczowe:

stosunek służbowy, Służba Celno-Skarbowa, decyzja administracyjna, przekształcenie stosunku zatrudnienia

Abstrakt

Niniejsza glosa odnosi się do interdyscyplinarnej problematyki przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy, wskutek którego dochodzi równocześnie do ustania dotychczas istniejącego stosunku służbowego i powstania nowego stosunku prawnego – stosunku pracy. Interdyscyplinarna natura tej instytucji prawnej wynika z tego, że do ustania publicznoprawnego stosunku służby dochodzi na mocy zgodnego oświadczenia woli organu i dotychczasowego funkcjonariusza. Wyjątkowy charakter ustania stosunku służby wynika zaś z faktu, że nie jest potrzebne uprzednie jego wygaszenie, aby mogło dojść do przekształcenia w stosunek pracy.

W wyniku dokonanej analizy należy dojść do wniosku, że glosowana uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w pełni prawidłowa. Wydanie decyzji stwierdzającej ustanie stosunku służbowego wskutek przekształcenia go w stosunek pracy znajduje umocowania w przepisach prawa. Na gruncie analizowanego przypadku nie może być mowy o domniemaniu załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Byłemu funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej przysługuje zaś prawo do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 277 ustawy o KAS.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ciecierski M., Komentarz do art. 277 [w:] Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, LEX/el. 2018.

Kijowski D.R., Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Mazurczak-Jasińska E., Ustanie stosunku służbowego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

Piątek W., Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 1.

Skoczylas A., Odesłania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2001.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2002. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Ostojski, P. (2020). Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 201–210. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.13