Decyzja kasacyjna organu odwoławczego w sprawie o udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 r., I OSK 1283/17

Autor

  • dr Marcin Pieńczykowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.14

Słowa kluczowe:

dostęp do informacji publicznej, postępowanie administracyjne, decyzja kasacyjna

Abstrakt

Komentowany wyrok dotyczy doniosłego procesowo zagadnienia „sposobu reakcji” organu odwoławczego na decyzję organu pierwszej instancji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w sytuacji, w której organ odwoławczy uzna, że decyzja odmowna organu pierwszej instancji nie była prawidłowa, a w sprawie zachodzą podstawy do udostępnienia informacji publicznej w formie czynności materialno-technicznej. Wystąpienie wskazanego zagadnienia stanowi konsekwencję niedostosowania przepisów o decyzjach kończących postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym do specyfiki postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Dwufazowość postępowania w przedmiocie udostępniania informacji publicznej ma charakter pozorny. Tym samym brak jest uzasadnionych podstaw do zakresowego dzielenia postępowania wywołanego wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Specyficzna „jedność przeciwieństw”, która wynika z istoty postępowania wywołanego wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej implikuje konieczność funkcjonalnej wykładni przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym także przepisu art. 138 § 2 k.p.a., w taki sposób, by przepis ten najlepiej służył celowi postępowania wywołanego wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku wydania decyzji kasacyjnej utrzymuje się stan rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej„w toku”, a ponadto organ pierwszej instancji przy ponownym rozpoznaniu tego wniosku jest związany przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dlatego też za właściwe należy uznać stanowisko, zaprezentowane przez NSA w głosowa- nym wyroku, opowiadające się za koniecznością uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. (decyzja kasacyjna), w sytuacji gdy wnioskowana informacja publiczna powin- na być udostępniona przez organ pierwszej instancji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009.

Jakimowicz W., Adekwatność ochrony prawa do informacji publicznej do charakteru i istoty tego prawa w polskim porządku prawnym, „Casus” 2017, nr 84.

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.

Jaśkowska M., Postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek jako rodzaj procedury hybrydowej [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Art. 16 [w:] eaedem, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.

Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, R. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Pieńczykowski, M. (2020). Decyzja kasacyjna organu odwoławczego w sprawie o udostępnianie informacji publicznej na wniosek: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 r., I OSK 1283/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 211–220. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.14