Uchylenie przepisu prawa przewidującego nieważność decyzji z mocy prawa a możliwość jego dalszego stosowania w zw. z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17

Autor

  • dr Weronika Szafrańska Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.16

Słowa kluczowe:

klauzule nieważności, art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a., stwierdzenie nieważności decyzji z mocy prawa

Abstrakt

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17 poszerza przedstawioną w uzasadnieniu ww. orzeczenia argumentację przemawiającą za uznaniem, że przepisy szczególne prawa materialnego, stanowiące tzw. klauzule nieważności, pomimo ich późniejszego uchylenia, muszą być brane pod uwagę podczas postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w czasie ich obowiązywania, prowadzonego na podstawie art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. Autorka przytoczyła w glosie stanowiska przeciwne powyższemu poglądowi, wyrażane w niektórych orzeczeniach sądów administracyjnych oraz literaturze, negując jednocześnie ich prawidłowość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borkowski J., Adamiak B. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Borkowski J., Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.

Hauser R., Skoczylas A., Przesłanki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych przewidziane w ustawach szczególnych [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Rzeszów 2009.

Jaśkowska M. [w:] eadem, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Kaszubowski K., Szałkiewicz M., Problem podstawy prawnej orzekania w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Dwugłos w sprawie, „Casus” 2011, nr 62, s. 25 i n. Kiełkowski T. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2019.

Majchrzak B., Konsekwencje uchylenia art. 11 ustawy – Prawo ochrony środowiska (wybrane uwagi), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, nr 3–4, s. 179 i n.

Matan A., Wada nieważności z mocy przepisów szczególnych [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, red. B. Adamiak, Warszawa 2019.

Radziszewski E., Komentarz do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2002. Śladkowska E., Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013.

Świątkiewicz J., Stabilność decyzji administracyjnej, Warszawa 1981.

Trzciński J., Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17,„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, z. 3, s. 137 i n.

Wiącek M., Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17,„Orzecznictwo Sądów Polskich”2019, z. 9, s. 165 i n.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Szafrańska, W. (2020). Uchylenie przepisu prawa przewidującego nieważność decyzji z mocy prawa a możliwość jego dalszego stosowania w zw. z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a.: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 231–244. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.16