Przesłanka negatywna wznowienia postępowania administracyjnego a rozpoznanie sprawy

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r., II OSK 2644/16

Autor

  • dr hab. Krzysztof Sobieralski Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.15

Słowa kluczowe:

wznowienie postępowania administracyjnego, rozpoznanie sprawy, organ administracji publicznej, decyzja administracyjna, przesłanki negatywne

Abstrakt

Przesłanki negatywne wznowienia postępowania administracyjnego, określone w art. 146 k.p.a., podobnie jak przesłanki pozytywne, wymienione w art. 145–145b k.p.a., stanowią elementy stanu faktycznego sprawy, które mogą zostać ustalone jedynie w wyniku jej rozpoznania.

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w toku wznowionego postępowania zaistnienia którejś z przesłanek negatywnych, następuje (lub nastąpiło) merytoryczne rozpoznanie sprawy administracyjnej materialnej, nie dochodzi jedynie do ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia tej sprawy materialnej poprzez uchylenie dotychczasowego rozstrzygnięcia i orzeczenie co do istoty sprawy. Zaistnienie przesłanek negatywnych stabilizuje w obrocie prawnym skutki ostatecznych decyzji administracyjnych (postanowień).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego, Sam. Teryt. 1997, nr 4.

Adamiak B., Borkowski J., KPA. Komentarz, Warszawa 2017.

Bojanowski E., Stwierdzenie wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa w kodeksie postępowania administracyjnego [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004.

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.

Kędziora R., Ogólne postępowania administracyjne, Warszawa 2017.

Kiełkowski T., Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 10.

Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009.

Kmiecik Z.R., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., II SA/Wa 2202/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 4.

Kmiecik Z.R., O charakterze decyzji administracyjnych kończących wznowione postępowanie [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018.

Kmiecik Z.R., Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego [w:] Jednost- ka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Adamiak, red. J. Korczak, K. Sobieralski, Wrocław 2019.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2019.

Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.

Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Sobieralski, K. (2020). Przesłanka negatywna wznowienia postępowania administracyjnego a rozpoznanie sprawy: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r., II OSK 2644/16. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 221–230. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.15