Ograniczenia ustawodawcy w kształtowaniu zadań gminy

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 1995 r., K 4/95

Autor

  • dr Paweł Sosnowski Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.09

Słowa kluczowe:

przekazywanie zadań samorządowi terytorialnemu, zadania własne gminy, sposób realizacji zadań przez gminę, finansowanie zadań gminy

Abstrakt

Trzydziestolecie przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego skłania do analiz i ocen funkcjonowania samorządu oraz formułowania kierunków jego przekształceń. To także dobry moment do przyjrzenia się orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego mającemu wpływ na kształt zadań i sposób ich realizacji przez wspólnoty samorządowe. Jedno z najistotniejszych orzeczeń Trybunał wydał w dniu 23 października 1995 r. (K 4/95).

Tezy postawione przez Trybunał w wyżej wymienionym orzeczeniu pomimo zmiany Konstytucji RP i ustaw – zostały bowiem sformułowane w czasie obowiązywania ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym, a także ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych – nie straciły na aktualności. Można wskazać chociażby kwestie związane z określeniem charakteru zadań publicznych oraz obowiązku i ciągłości realizacji przez gminę zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym orzeczeniu sformułował także trzy istotne, choć dyskusyjne tezy dotyczące samorządu gminnego, a odnoszące się do: 1) pełnej swobody ustawodawcy w przekazywaniu zadań samorządowi gminnemu; 2) sposobu realizacji zadań własnych przez samorząd terytorialny, tj. poprzez realizację zadań detalizujących; 3) braku konieczności zapewnienia pełnego finansowania realizacji zadań przekazanych gminie. Powyższe tezy są przedmiotem rozważań w niniejszej glosie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agopszowicz A., Glosa do orzeczenia TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7–8.

Borodo A., Glosa do orzeczenia TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 10.

Gajl N., Glosa do orzeczenia TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95,„Samorząd Terytorialny”1996, nr 10.

Kornberger-Sokołowska E., Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 3.

Podgórski K., Nitecki S., Glosa do orzeczenia TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 10.

Tegler E., Glosa do orzeczenia TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7–8.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Sosnowski, P. . (2020). Ograniczenia ustawodawcy w kształtowaniu zadań gminy: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 1995 r., K 4/95. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 129–143. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.09