Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje

Autor

  • Dr hab. Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.02

Słowa kluczowe:

lekarz, obowiązek pomocy, klauzula sumienia, odmowa leczenia

Abstrakt

Fundamentalnym obowiązkiem lekarza, stanowiącym istotę tej profesji, jest niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym. Toteż zarówno w aktach etyczno-deontologicznych, jak i prawnych powinność ta jest wyraźnie podkreślana. Przepisy definiują zakres tego obowiązku i przypadki legalnego odstąpienia od leczenia. Na gruncie prawa polskiego zagadnieniu temu poświęcony jest przede wszystkim art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pierwotnym brzmieniu przepis ten nakazywał udzielanie pomocy medycznej nie tylko w sytuacji zagrożenia życia i poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia, ale również w tzw. „przypadkach niecierpiących zwłoki”. Przesłanka ta była rozumiana szeroko. Lekarz był więc zobowiązany do niesienia pomocy wówczas, gdy pacjent doraźnie jej wymagał, gdy jej odwleczenie mogło spowodować pogorszenie stanu zdrowia, wydłużenie terapii itd. Jednakże regulacja ta została zmieniona w wyniku nowelizacji u.z.l., która weszła w życie z dniem 8 sierpnia 2020 r. W jej skutek usunięto fragment dotyczący przypadków niecierpiących zwłoki. W opracowaniu przedstawiono uzasadnienie tej zmiany oraz jej systemowe konsekwencje. Następstwem tego posunięcia jest bowiem zawężenie obowiązku niesienia pomocy i de facto zrównanie pod tym względem lekarzy z innymi osobami, które nie mają wykształcenia medycznego. W efekcie, lekarze mogą teraz częściej odmawiać wykonania świadczenia zdrowotnego (odpowiednio zostały bowiem zmodyfikowane przesłanki opisane w art. 38 i art. 39 u.z.l.). Rezultatem tej noweli jest jednak także zmniejszenie karnej ochrony lekarza, przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu (na zasadach art. 44 u.z.l.). Zagadnienie to zostało zatem również przybliżone.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.
Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
Dukiet-Nagórska T., O potrzebie nowelizacji prawa medycznego, PiM 2002, nr 1.
Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
Gubiński A., Komentarz do kodeksu etyki lekarskiej poprzedzony podstawami odpowiedzialności karnej, Warszawa 1993.
Karkowska D., Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa 2013.
Kędziora R., Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009.
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2004.
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2013.
Kubiak R., Prawo lekarza odmowy leczenia, „Medycyna Praktyczna” 2020, nr 9.
Kubiak R., Wzmożona karnoprawna ochrona lekarza przed zniewagą (stan obecny i proponowane zmiany) [w:] Pro dignitate legis et maiestate iustitiae, Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, red. A. Liszewska, J. Kulesza, Łódź 2020. Kubicki L., Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, PiM 2003, nr 1.
Kubicki L., Sumienie lekarza jako kategoria prawna, PiM1999, nr 4.
Kulesza J., Lekarski obowiązek udzielenia pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkiego, PiM 2006, nr 22.
Lachowski J., Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005.
Rutkowski S., Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Prok. i Pr. 1999, nr 9.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. L. Bosek, Warszawa 2020. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. M. Kopeć, Warszawa 2016.
Wielki słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2018, t. 3.
Wojciechowska-Nowak A., Etyczno-prawne aspekty korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia. (seminarium – Wydział Prawa i Administracji UW, 13 III 2002), PiP 2002, z. 7.
Zatyka E., Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Warszawa 2011.
Zoll A., Charakter prawny klauzuli sumienia, „Medycyna Praktyczna” 2014, nr 1.
Zoll A., Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice, PiM 2003, nr 13.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Kubiak, R. (2021). Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 29–45. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.02