Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury

Autor

  • Dr hab. Mariusz Fras Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04

Słowa kluczowe:

sfałszowana opinia biegłego, zarzuty do opinii biegłego, związek przyczynowy, zamiar ewentualny

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rzadko poruszanej w literaturze cywilistycznej kwestii odpowiedzialności deliktowej biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej (nierzetelnej) opinii w postępowaniu sądowym. Omówione zostały dwa orzeczenia, istotne z tego punktu widzenia – wyrok SN z dnia 29 maja 2015 r. (V CSK 479/14) i wyrok SA w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. (V ACa 266/18). Orzeczenia te wskazują, że biegły odpowiada za swój delikt niezależnie od tego, czy działanie sądu podjęte w postępowaniu, dla potrzeb którego sporządzono opinię, było prawidłowe czy też nie. Koncepcja odpowiedzialności deliktowej biegłego wobec stron postępowania jest przedmiotem krytyki szczegółowo uzasadnionej w artykule. Wysunięto również postulat pilnego uchwalenia przez prawodawcę kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czabański J., Pozycja biegłych sądowych w wybranych krajach europejskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/J-Czabański-Pozycja-biegłych-sądowych-w-wybranych-krajach-europejskich-2006.pdf [dostęp: 9.11.2020].
Dzierżanowska J., Studzińska J., Biegli w postępowaniu cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Warszawa 2019.
Dzierżanowska J., Studzińska J., Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i SN, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, nr 2.
Grabowska B., Pietryka A., Wolny M., Bodnar A., Biegli sądowi w Polsce, Warszawa 2014.
Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, art. 1–116, Warszawa 1999.
Grzegorczyk P., Gudowski J., Jędrzejewska M., Weitz K., Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2012.
Jaegermann K., Kłys S., Rola biegłego w sądowym stosowania prawa, NP 1980, nr 11–12. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Z. Resich, t. 2, Warszawa 1972.
Rybarczyk M., Biegły w postępowaniu cywilnym. Opinia, odpowiedzialność, wynagrodzenie, Warszawa 2001.
Rybicki P., Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, Warszawa 2015. Turek J., Rola biegłego we współczesnym procesie, Warszawa 2002.
Widła T., Odpowiedzialność biegłego za wydanie nieprawidłowej opinii – glosa do wyroku Sądu
Apelacyjnego w Katowicach z 29.11.2019 r., V ACa 266/18, „Glosa” 2020, nr 2, s. 128–129. Widła T., Odpowiedzialność biegłych – nowe problemy, „Palestra” 2005, z. 7–8.
Widła T., Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, „Palestra” 2002, z. 3–4.
Włodyka S., Zagadnienie dowodowe w nowym Kodeksie postępowania cywilnego, NP 1966, nr 1. Zienkiewicz D., Stosunek prawny łączący organ procesowy i biegłego, „Zeszyty Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej” 1995, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Fras, M. (2021). Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 66–84. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04