Ciężar dowodu w polskim prawie medycznym

Autor

  • Dr Izabela Adrych-Brzezińska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

ciężar dowodu, dowód, fakty, szkoda, odszkodowanie, zadośćuczynienie

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę ciężaru dowodu w procesach z udziałem poszkodowanych, którzy doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (tzw. procesach medycznych). Omówiona została podstawowa reguła rozkładu ciężaru dowodu oraz konstrukcje mające na celu przezwyciężanie trudności dowodowych: domniemanie prawne, domniemanie faktyczne dowód prima facie oraz obniżenie standardu (stopnia) dowodu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adrych-Brzezińska I., Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa 2015.
Ahrens H. J., Der Beweiss im Zivilprozess, Köln 2015.
Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, Toruń 2013.
Bagińska E., Krupa-Lipińska K., “Zdarzenia medyczne a problem przyczynowości” [w:] Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, red. E. Kowalewski, Toruń 2011.
Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998.
Giesen I., “The Burden of Proof and Other Procedural Devices in Tort Law” [w:] European Tort Law 2008, eds H. Koziol, B. Stininger, Wien 2008.
Gutowski M., Kardas P. [w:] Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
Karner E., “The Function of the Burden of Proof in Tort Law” (in:) European Tort Law 2008, eds H. Koziol, B. Steininger, Wien 2009.
Keane A., The modern law of evidence, Oxford 2010.
Khoury L., Uncertain Causation in Medical Liability, Portland 2006.
Metz J., “Der Anscheinbeweis im Strassenverkehrsrecht”, Neue Juristische Wochenschrift 2008, nr 2806.
Rosenberg L., Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Zivilprozessordnung, Berlin 1965.
Rylski P., Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe, Prz. Pr. Cyw. 2016, nr 3.
Sherwin E., Clermont K.M., “A comparative view of standard of proof”, The American Journal of Comparative Law 2002, vol. 50, no. 2.
Ulfbeck V., Holle M.L., “Tort Law and Burden of Proof – Comparative Aspects. A Special Case for
Enterprise Liability?” (in:) European Tort Law 2008, eds H. Koziol, B. Steininger, Wien 2009. Witting Chr., “Res Ipsa Loquitur: Some Last Words?”, Law Quarterly Review 2001, vol. 117.
Wright R.W., “Proving Facts: Belief versus Probability” (in:) European Tort Law 2008, eds H. Koziol, B. Steininger, Wien 2009.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Adrych-Brzezińska, I. (2021). Ciężar dowodu w polskim prawie medycznym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 119–130. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5703