Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen

Autor

  • Dr Żaneta Zemła-Pacud Instytut Nauk Prawnych PAN

Słowa kluczowe:

produkty lecznicze, dodatkowe świadectwa ochronne, nowe zastosowania medyczne

Abstrakt

                                                                                                               

Wyrok TSUE w sprawie C-673/18 Santen przesądził kwestię udzielania dodatkowych świadectw ochronnych na dalsze zastosowania medyczne znanych substancji czynnych. Wcześniejsze orzeczenia trybunału w tym zakresie nie były jednolite i nie określały jasno, pod jakimi warunkami substancje opatentowane i autoryzowane do kolejnych zastosowań medycznych mogą być przedmiotem SPC. W glosowanym wyroku trybunał uznał, że jedynie nowe substancje czynne, niestosowane wcześniej jako produkty lecznicze, mogą być chronione SPC. Zgodnie z opinią trybunału, dodatkowe świadectwa ochronne zostały wprowadzone do porządku prawnego UE w celu stymulowania prac badawczo-rozwojowych nad nowymi lekami, stanowiącymi innowacje o charakterze pierwszorzędnym, przełomowym. Rozstrzygnięcie trybunału zostało w glosie pozytywnie skomentowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cook T., Pharmaceuticals, Biotechnology and the Law, LexisNexis 2016.
Fackelmann Ch., Patentschutz und ergaenzende Schutzinstrumente fuer Arzneimittel im Spannungsfeld von Wettbewerb und Innovation, Kolonia–Monachium 2009.
Frankel S., Lai J., Patent Law and Policy, Wellington 2016.
Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R., Przedmiotowe granice ochrony przyznanej dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC) [w:] J. Kępiński, K. Klafkowska- Waśniowska, Sikorski R., Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, Warszawa 2013.
Krasser R., Ann C., Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europaeischen Patentrecht und Gebrauchsmusterechr, Monachium 2016.
Kyle M., Economic Analysis of Supplementary Protection Certificates in Europe, 2017, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25621 [dostęp: 11.02.2021].
Niewęgłowski A., SPC manufacturing waiver, czyli przywilej wcześniejszej produkcji generycznej, „Dziennik Gazeta Prawna” 2018, nr 137, s. E1–E4, https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/55583,17-lipca-2018/65250,Polpharma/2 [dostęp: 11.02.2021].
Nowicka A., Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze, „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2004, z. 88, s. 84.
Nowicka A. [w:] System prawa prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, s. 858.
Opinia Rzecznika Generalnego Giovanni Pitruzzelli z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie C-673/18
Santen SAS przeciwko Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/uri=CELEX:62018CC0673&from=PL [dostęp: 11.02.2021], ECLI:EU:C:2020:34.
Pacud Ż., Dodatkowe prawo ochronne w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE i sądów państw członkowskich UE [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stani- sławska-Kloc, Warszawa 2013.
Pacud Ż., Ochrona patentowa zastosowań medycznych [w:] Rynek leków a własność intelektual- na, Zarys prawa własności intelektualnej, t. 4, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Kwaśniowska, R. Sikorski, Warszawa 2013.
Pacud Ż., Patents, SPC and data exclusivity at the service of legal protection for pharmaceuticals [w:] The object and purpose of intellectual property, ed. Susy Frankel, Edward Elgar 2019.
Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe Final Report prepared for EC by Copenhagen Economics (2018), https:// ec.europa.eu/docsroom/documents/29521 [dostęp: 11.02.2021].
Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Final Report, ed. R.M. Hilty, Max Planck Institute for Innovation and Competition, https://ec.europa.eu/ docsroom/documents/29524 [dostęp: 11.02.2021].
Traple E. [w:] eadem, M. Krekora, M. Świerczyński, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2008. Zbierska K., Relation between SPC and Data Exclusivity, „Pharmaceuticals, Policy and Law” 2014, vol. 16.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Zemła-Pacud, Żaneta. (2021). Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 154–166. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714