Zadośćuczynienie w razie naruszenia prawa pacjenta do informacji o alternatywnej metodzie wykonania zabiegu operacyjnego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., I ACa 917/17

Autor

  • Dr Urszula Drozdowska Uniwersytet w Białymstoku

Słowa kluczowe:

świadoma zgoda, prawa pacjenta, odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw pacjenta

Abstrakt

W komentowanym wyroku Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że jeśli powódka miałaby informację o możliwościach związanych z zapewnieniem dodatkowego bezpieczeństwa w odniesieniu do zabiegu wycięcia wola guzowatego tarczycy, to nie wyraziłaby świadomej zgody na jego przeprowadzenie w pozwanym podmiocie leczniczym. Mogłaby w ten sposób uniknąć skutku w postaci uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych. W konsekwencji, sąd przyjął odpowiedzialność nie tylko z tytułu naruszenia praw pacjenta w oparciu o art. 4 ust. 1 u.p.p., ale także kumulatywnie zasądził zadośćuczynienie z art. 445 k.c., przyjmując odpowiedzialność za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2013.
Boratyńska M., Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część 2. Zakres udzielanej zgody i rozmieszczenie ciężaru dowodu, PiM 2007, nr 3.
Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.
Drozdowska U., Z problematyki lekarskiego obowiązku poinformowania o ryzyku i skutkach zabiegu – uwagi na tle wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych [w:] Zagadnienia prawa medycznego, red. A. Górski, E. Sarnacka, Warszawa 2018.
Górski A., Górski J.P., Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, „Palestra” 2005, z. 5–6.
Granecki P., Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej (uwagi systemowe na tle odpowiedzial- ności za szkody medyczne), PiM 2005, nr 1.
Janiszewska B., Ochrona poufności pacjenta z perspektywy prawa cywilnego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, nr 2.
Janiszewska B., O zadośćuczynieniu za naruszenie praw pacjenta, M. Praw. 2017, nr 15. Janiszewska B. [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. L. Bosek, Warszawa 2020.
Machnikowski P., Śmieja A. [w:] Prawo Zobowiązań – część ogólna, t. 6., System Prawa Prywatnego, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
Marek Z., Błąd medyczny. Odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007.
Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2019.
Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017. Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.
Serwach M., Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia, Kraków 2018.
Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.
Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008. Świderska M., Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku z ujawnieniem tajemnicy medycznej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Drozdowska, U. (2021). Zadośćuczynienie w razie naruszenia prawa pacjenta do informacji o alternatywnej metodzie wykonania zabiegu operacyjnego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., I ACa 917/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 167–179. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5718