Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski

Autor

  • Dr hab. Katarzyna Zalasińska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.06

Abstrakt

Materiały biblioteczne stanowią ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego. Ze względu na zgromadzone w bibliotekach dziedzictwo dokumentalne biblioteki są instytucjami pamięci, którym powierzono ochronę zasobów o szczególnej wartości. Celem artykułu jest ocena przepisów dotyczących stałego wywozu materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji materiałów bibliotecznych zawartej w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1479). Statystyki wyraźnie pokazują, że zezwolenia na stały wywóz materiałów bibliotecznych są niezwykle rzadkie. W artykule omówiono skuteczność przyjętych rozwiązań w zakresie regulacji wywozowych dotyczących materiałów bibliotecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biliński L., “Narodowy Zasób Biblioteczny – od koncepcji do realizacji”, Bibliotekarz 1999, no. 4. Ciechorski J., Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.
Czajka A., Kiliszek K., Komorowski T., Mrożek T., Woźniak W. (eds.), UNESCO Recommendation
concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form (2015), Warszawa 2016.
Jagielska-Burduk A., Zabytek ruchomy, Warszawa 2011.
Kowalski W., Zalasińska K., „Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce – próba oceny i wnioski” [in:] System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, ed. B. Szmygin, Lublin – Warszawa 2011.
Platt D., “Zbiory biblioteczne a dziedzictwo kulturowe Polski – Narodowy Zasób Biblioteczny”, Bibliotekarz 2007, no. 1.
Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza – organizacja – prawo, Warszawa 1989.
Sikora K.,„Materiały biblioteczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej”, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2017, no. 1(18).
Sikora K., “Od archiwaliów do dziedzictwa dokumentacyjnego. Profil najważniejszych pojęć prawnych” [in:] Ochrona dóbr kultury w rozwoju historycznym, ed. M. Różański, Olsztyn 2017. Szafrański W., Jagielska-Burduk A., “Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce”, Santander Art and Culture Law Review 2019, no. 1.
Zalasińska K., “Interes indywidualny a interes publiczny”, Ochrona Zabytków 2008, no. 2. Zalasińska K., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Zalasińska, K. . (2021). Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 99–109. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.06