Elastyczność zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Autor

  • Bartosz Rakoczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.02

Słowa kluczowe:

prawo ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasada zrównoważonego rozwoju

Abstrakt

Zasada zrównoważonego rozwoju, choć stanowi fundament nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ochrony klimatu, nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem, sposobem lub metodą osiągania celu. Istota jej polega na godzeniu ze sobą oraz normatywnym i faktycznym urzeczywistnianiu wartości prawnie chronionych, które pozostają ze sobą w naturalnym konflikcie.

Miejsce i rola zasady zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska nie jest kwestionowana. Natomiast badań wymaga jej znaczenie i rola w prawie klimatycznym, które aspiruje do samodzielnego obszaru prawa.

Koncyliacyjny charakter zasady zrównoważonego rozwoju w istocie powoduje, że cechuje ją daleko idąca elastyczność. Przy niezmienionej treści normatywnej pozwala ona reagować na zróżnicowane stany faktyczne. To stanowi o jej atrakcyjności tym bardziej, że obecnie klimat podlega daleko idącym zmianom, na które prawodawca musi reagować.

Przykładem takich skutków zmian klimatycznych, których zasada zrównoważonego rozwoju dotyczy, są uchodźcy klimatyczni.

Zmiany klimatyczne wymagają od prawodawcy skoncentrowania się na trzech aspektach – na normatywnym regulowaniu przyczyn zmian klimatycznych, na normatywnym regulowaniu skutków zmian klimatycznych i na normatywnym regulowaniu zapobiegania zmianom klimatycznych w przyszłości. Zasada zrównoważonego rozwoju i mieszcząca się w niej elastyczność – przy czym w przypadku pierwszych dwóch grup zagadnień zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do konfliktów aksjologicznych – pozwala rozstrzygać te konflikty w taki sposób, aby wszystkie skonfliktowane wartości mogły funkcjonować pararelnie. Natomiast ostatnia grupa wiąże się z tym, że zasada zrównoważonego rozwoju służy urzeczywistnianiu relacji międzypokoleniowych w wymiarze klimatycznym.

Tym samym nie można mieć wątpliwości, że w kontekście zmian klimatycznych zasada zrównoważonego rozwoju pełni szczególną i wyjątkową funkcję, pozwalającą te zmiany zintegrować i poddawać prawnym regulacjom.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczak-Retecka M., Śniadach O., Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union, Gdańsk 2018.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Bar M., Górski M., Jendrośka J., Jerzmański J., Pchałek M. [w:] eidem, W. Radecki, S. Urban, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.

Boć J. [w:] Konstytucje Polskie oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. idem, Wrocław 1998.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony klimatu, Warszawa 2016.

Ciechanowicz-McLean J., Nyka M., Environmental Law, Warszawa 2016.

Complak K. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2016.

Florczak-Wątor M. [w:] Konstytucja RP. Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, t. 1, Warszawa 2016.

Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013.

Izdebski H. [w:] idem, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2013.

Kardaś A., Książka o wodzie, Kraków 2019.

Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T. [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2016.

Rakoczy B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05, PiP 2009, z. 4.

Rakoczy B. [w:] Prawo wodne. Komentarz, red. idem, Warszawa 2013.

Rakoczy B. [w:] Z. Bukowski, E. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Sarnecki P., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Gardocki, t. 3, Warszawa 2007.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Szwedo P., Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2017.

Tuleja P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. idem, Warszawa 2019.

Winczorek P., Komentarz do Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Rakoczy, B. (2021). Elastyczność zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 21–33. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.02