Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – uwagi na tle gospodarczego prawa środowiska

Autor

  • Tomasz Bojar-Fijałkowski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.05

Słowa kluczowe:

Europejski Zielony Ład, gospodarcze prawo środowiska, morska energetyka wiatrowa

Abstrakt

Zmiany klimatyczne stawiają nowe wyzwania przed światem. Unia Europejska, dzięki wysokim standardom w zakresie redukcji emisji spalin, zielonych technologii i innowacji, należy do grona najaktywniejszych graczy w działaniach na rzecz klimatu. Standardy Unii Europejskiej wymagają od władz krajowych dużego zaangażowania. Aby sprostać ambitnym celom wskazanym w Europejskim Zielonym Ładzie, Polska musi nadrobić zaległości i zaniedbania w obszarze odnawialnych źródeł energii. Możliwość taką daje morska energetyka wiatrowa.

Tekst niniejszy jest poświęcony analizie korelacji między Europejskim Zielonym Ładem a projektami rozwoju farm wiatraków na polskiej części Morza Bałtyckiego. Ma on na celu wskazanie brakującej legislacji oraz ocenę istniejącej. Autor podejmuje w nim próbę wskazania zależności między ogólną doktryną polityczną Unii Europejskiej w zakresie środowiska a prawem regulującym szereg obszarów działalności gospodarczej. Dodatkowym wątkiem przy odpowiedzi na takie pytanie jest ewentualny wpływ na tenże proces pandemii SARS-CoV-2. Analiza dogmatyczno-prawna, zastosowana wobec aktualnie obowiązujących regulacji dla pełniejszego zrozumienia wymaga także zastosowania metody historyczno-prawnej wobec regulacji wcześniejszych. Ich wspólne zastosowanie pozwoli bowiem wskazać, w jakim obszarze nowe prawo, dedykowane realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, na płaszczyźnie krajowej, jest szczególnie potrzebne.

Poczyniona analiza prowadzi do wniosków oraz postulatów de lege ferenda, m.in. w zakresie wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na szereg gałęzi prawa i wiele obszarów aktywności gospodarczej. Działania te przyspiesza dodatkowo pandemia SARS-CoV-2 i chęć synergii działań na rzecz klimatu z pobudzeniem i odbudową gospodarki. Kluczowe miejsce pośród instrumentów realizacji powyższych założeń zajmuje energetyka odnawialna, która w Polsce była w ostatnich latach mocno zaniedbywana. Stąd aby spróbować osiągnąć ambitne cele wskazane przez Unię Europejską, konieczne jest podjęcie działań także w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Kluczowe dla powstania i rozwoju w Polsce morskiej energetyki wiatrowej będą regulacje określające zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji, tak jak i mechanizmy oraz instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bąkowski T., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich, Gdańsk 2018.

Bojar-Fijałkowski T., Environment and its protection in spatial planning of Polish sea areas – selected issues, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition „Gis Odyssey 2019”, Zagreb 2019.

Bojar-Fijałkowski T., Environmental Hard Cases in Poland. Shall Vistula Split Become Second Rospuda Valley? [w:] Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia, red. I. Jančářová, J. Dudová, Masaryk University, Brno 2017.

Bojar-Fijałkowski T., Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model rozwoju Unii Europejskiej – wyzwania dla wybranych sektorów [w:] Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, red. M. Królikowska-Olczak, Warszawa 2018.

Bojar-Fijałkowski T., Implementacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym na pograniczu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2000.

Bojar-Fijałkowski T., O specustawach w polskim systemie prawa na wybranych kazusach – uwagi krytyczne, „Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo – Samorząd Terytorialny – Gospodarka” 2018, t. 4.

Bukowski Z., Gospodarka o obiegu zamkniętym a prawo ochrony środowiska [w:] Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2016.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T., Inwestycje na obszarach Natura 2000 w świetle prawa europejskiego i polskiego na przykładzie doliny rzeki Rospudy [w:] Právní Aspekty Odstraňování Ekologickŷch Zátěží s Důrazem na Staré Zátěže a Právní Aspekty chrany Přírody, red. I. Jančářová, J. Slováček, Masaryk University, Brno 2007.

Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T., Solidarność energetyczna Unii Europejskiej [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 2009.

Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N., Hultink E.J., The Circular Economy – A new sustainability paradigm?, „Journal of Cleaner Production” vol. 143, February 2017.

Gospodarcze prawo środowiska, red. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2009.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, red. J. Kulczycka, Kraków 2019.

Gregson N., Crang M., Fuller S., Holmes H., Interrogating the circular economy: the moral economy of resource recovery in the EU, „Economy and Society” 2015, vol. 44, issue 2.

Specustawy inwestycyjno-budowlane red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.

Szewczyk M., Ustawy dotyczące konkretnych inwestycji [w:] Specustawy inwestycyjno-budowlane, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020. S

zwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004.

Tordo S., Warner M., Manzano O., Anouti Y., Local Content Policies in the Oil and Gas Sector, The World Bank, Washington D.C. 2013.

Trzcińska D., Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony, Warszawa 2018.

Winnans K., Kendall A., Deng H., The history and current applications of the circular economy concept, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” vol. 68 Part 1, February 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Bojar-Fijałkowski, T. (2021). Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – uwagi na tle gospodarczego prawa środowiska. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 63–75. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.05