Klimat a ochrona gruntów rolnych i leśnych przy ustalaniu lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy ogólne na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Autor

  • Katarzyna Małysa-Sulińska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.09

Słowa kluczowe:

grunty leśne; grunty rolne; ustalanie przeznaczenia terenu

Abstrakt

Jako przyczynę narastających zmian klimatycznych wskazuje się m.in. zabudowywanie coraz większych obszarów, w tym również gruntów rolnych i leśnych. W niniejszym artykule podjęto próbę ustalenia, czy obowiązujące w Polsce regulacje normatywne stanowiące podstawę dla przeznaczania terenów pod zabudowę chronią grunty rolne i leśne, a przez to klimat. Ich analiza wykazała, że ustawodawca dopuszcza stopniową zabudowę tych gruntów, co oznacza, że w tym zakresie nie podjęto kroków mających na celu zatrzymanie bądź spowolnienie procesu zmian klimatycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bruyninckx H., Sygnały EEA. Grunty i gleby: w kierunku zrównoważonego gospodarowania tymi niezbędnymi zasobami, https://www.eea.europa.eu/www/pl/publications/sygnaly-eea- -2019-grunty-i [dostęp: 12.05.2021].

Bruyninckx H., Sygnały EEA. Życie w zmieniającym się klimacie, https://www.eea.europa.eu/pl/publications/sygnaly-eea-2015-zycie-w [dostęp: 12.05.2021].

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony klimatu, Warszawa 2016. Dobrowolski D., Świat a zmiany klimatyczne, https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geografia-biologia/artykuly/swiat-zmiany-klimatyczne [dostęp: 12.05.2021].

Federczyk W., Fogel A., Kosieradzka-Federczyk A., Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno -budowlanym, Warszawa 2015.

Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019.

Kaczor J., Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, NZS 2017, nr 3.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.

Małysa K., Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla gruntów rolnych, Sam. Teryt. 2003, nr 11.

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.

Małysa-Sulińska K., Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, „Casus” 2009, nr 53.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Warszawa 2011.

Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych, red. M. Stec, K. Małysa- -Sulińska, Warszawa 2021.

Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2012.

System administracyjnego prawa procesowego, red. A. Matan, G. Łaszczyca, t. 4, Warszawa 2021.

Szewczyk M., Lokalizacja inwestycji publicznych w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Casus” 2003, nr 28.

Unia Europejska wobec wyzwań przeszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Poznań 2015.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, K. Buliński, A. Despot-Mładanowicz, T. Filipowicz, A. Kosicki, A. Plucińska- -Filipowicz, M. Rypina, M. Wincenciak, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Małysa-Sulińska, K. (2021). Klimat a ochrona gruntów rolnych i leśnych przy ustalaniu lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy ogólne na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 127–139. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.09