Oznaczenie i indywidualizacja remitenta

Autor

  • Tomasz Tomczak Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.13

Słowa kluczowe:

weksel, weksel własny, remitent, oznaczenie remitenta, indywidualizacja remitenta

Abstrakt

Przedmiotem glosy do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2018 r., I CSK 716/17, jest stanowisko sądu dotyczące indywidualizacji remitenta. Sama teza SN została w glosie zaakceptowana, jednak krytyce zostało poddane jej uzasadnienie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Dopuszczalność skracania korpusu spółki kapitałowej, „Prawo Spółek” 2012, nr 9.

Adamus R., W sprawie dopuszczalności skracania korpusu spółki kapitałowej, „Rejent” 2012, nr 6.

Bendza W., Podpis wystawcy weksla będącego osobą prawną. Glosa do uchwały SN z 10.10.2013 r., III CZP 54/13, PiP 2016, z. 1.

Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2013.

Czepelak M. [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016.

Czubik P., Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, nr 15.

Dziadzio M., Ochwat P., Dopuszczalność skracania korpusu firmy spółki kapitałowej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2016, nr 8.

Gniewek E. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. idem, P. Machnikowski, Warszawa 2013.

Górski A., Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1925.

Jastrzębski J., Kaliński M., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2014.

Marek R., Skutki braku pełnej firmy spółki kapitałowej na wekslu, „Monitor Prawa Handlowego” 2015, nr 4.

Nowak T., Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa–Poznań 1992.

Popardowski P. [w:] Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020.

Rosenblüth I., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, t. 1, Kraków 1936.

Stefanicki R., Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona, „Prawo Spółek” 1999, nr 2.

Koziński M., Dybiński J. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2016.

Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001.

Szpunar A., Uwagi o wykładni weksla, „Rejent” 1994, nr 2.

Szpunar A., Kaliński M., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003.

Tarska M. [w:] Komentarz do art. 1–60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, t. 5, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2015.

Tomczak T., Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019, nr 4.

Węgrzynowski Ł., Oznaczenie spółki kapitałowej na wekslu, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 6.

Wróblewski S., Prawo wekslowe i czekowe, Kraków 1936.

Wrzołek-Romańczuk M., „Wpis niedopuszczalny” w Krajowym Rejestrze Sądowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 4.

Zaporowski P., Zagadnienie rejestracji skrótu firmy [w:] Księga dla naszych Kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, red.J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.

Zaporowski P., Zalety i wady unormowania skracania firm w art. 43(5) § 4 k.c., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Tomczak, T. (2021). Oznaczenie i indywidualizacja remitenta. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 173–188. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.13