Administracyjna kara finansowa w sprawie cookies. Komentarz na kanwie postanowienia Krajowej Komisji Informatyki i Wolności we Francji (CNIL) z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Amazon Europe Core, SAN-2020-013

Autor

  • Xawery Konarski TKP Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.06

Słowa kluczowe:

RODO; przepisy o e-Prywatności; pliki cookies; zgoda użytkownika; właściwość organów administracji

Abstrakt

Problematyka prawna korzystania z identyfikatorów internetowych takich jak pliki cookies jest
jedną z najczęściej poruszanych w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników
usług łączności elektronicznej. Zasady korzystania z nich stały się w ostatnich latach
przedmiotem szeregu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a także decyzji
organów regulacyjnych w poszczególnych państwach UE. Istotną decyzję w tym zakresie
wydał w dniu 7 grudnia 2020 r. francuski organ ds. ochrony danych osobowych (CNIL), nakładając
karę pieniężną za naruszenie francuskich przepisów dotyczących cookies przez spółkę Amazon
(SAN-2020-013).
W kontekście powyższej decyzji, należy podkreślić specyfikę rozwiązań przyjętych przez
ustawodawcę francuskiego. Po pierwsze, CNIL w ustawie o ochronie danych osobowych umocowany
został nie tylko do egzekwowania przepisów RODO, ale również przepisów implementujących
dyrektywę 2002/58/WE. Po drugie, przy określaniu terytorialnej właściwości przepisów
francuskich w sprawach z zakresu dyrektywy o e-prywatności, posłużono się takimi przesłankami,
jak określone w art. 4 dyrektywy 95/46/WE, uchylonej następnie przepisami RODO.
Z powyższych względów, przedstawionej przez francuski organ ds. ochrony danych osobowych
argumentacji, nie można stosować w sprawach rozstrzyganych na gruncie przepisów
prawnych tych państw Unii Europejskiej, które transponowały przepisy dyrektywy 2002/58/WE
do sektorowych regulacji łączności elektronicznej, a także – inaczej niż ustawodawca francuski
– w swoich przepisach nie wprowadziły norm określających właściwość terytorialną w tych sprawach.
Przykładem jest polski system prawny, w ramach którego przepis art. 5 ust. 3 dyrektywy
2002/58/WE implementowano w art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Konarski, X. (2021). Administracyjna kara finansowa w sprawie cookies. Komentarz na kanwie postanowienia Krajowej Komisji Informatyki i Wolności we Francji (CNIL) z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Amazon Europe Core, SAN-2020-013. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 91–105. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.06