Warunki wyrażenia zgody na użycie plików typu cookies

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko Planet49 GmbH

Autor

  • Michał Miłosz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.09

Słowa kluczowe:

cookies; zgoda; warunki i forma zgody; wyraźne działanie potwierdzające; zgoda nieskuteczna; RODO

Abstrakt

W glosie został poddany analizie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia
1 października 2019 r. w sprawie C‑673/17. Komentowane orzeczenie stanowi pierwszą wypowiedź
TSUE w kwestii warunków wyrażenia zgody na użycie tzw. plików cookies w urządzeniach
końcowych użytkowników, której wymóg uzyskania wynika w prawie unijnym z art. 5 ust. 3
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, uwzględniające przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Tezy wyrażone w glosowanym wyroku TSUE wyznaczają kierunek
wykładni przepisów znajdujących zastosowanie przy instalowaniu plików cookies, i tym samym
powinny oddziaływać na praktykę pozyskiwania zgód użytkowników na wykorzystywanie tego
typu technologii. W przyszłości na tę praktykę istotny wpływ będzie miało również uchwalenie,
a następnie wejście w życie procedowanego obecnie projektu rozporządzenia o prywatności
i łączności elektronicznej. Rozporządzenie to będzie zawierać rozbudowaną regulację dotyczącą
korzystania z możliwości urządzeń końcowych użytkowników do przetwarzania i przechowywania
oraz gromadzenie informacji z tych urządzeń obejmujące również stosowanie plików
cookies.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barcelo R., Ibraimova A., Yaltaghian E., The Planet49 Decision: Key Takeaways, „The National Law Review” z dnia 2 października 2019 r., https://www.natlawreview.com/article/planet49-decision-key-takeaways [dostęp: 10.11.2021].

Lubasz D., Komentarz do art. 4 pkt 11 [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Litwiński P., Barta P., Kawecki M., Komentarz do art. 4 [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018.

Litwiński P., Barta P., Kawecki M., Komentarz do art. 6 [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018.

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Wiedemann K., The ECJ’s Decision in “Planet49” (Case C-673/17): A Cookie Monster or Much Ado About Nothing?, „International Review of Intellectual Property and Competition” 2020, nr 51, https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00927-w [dostęp: 10.11.2021].

Zanfir-Fortuna G., Planet49 CJEU Judgment brings some ‘Cookie Consent’ Certainty to Planet Online Tracking, http://www.pdpecho.com [dostęp: 10.11.2021].

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Miłosz, M. (2021). Warunki wyrażenia zgody na użycie plików typu cookies: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko Planet49 GmbH. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 138–150. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.09