Pierwsza administracyjna kara pieniężna nałożona na podmiot z sektora publicznego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 2826/19

Autor

  • Marlena Sakowska-Baryła Uczelnia Łazarskiego

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.10

Słowa kluczowe:

informacja publiczna; administracyjna kara pieniężna; sektor publiczny; RODO; Biuletyn Informacji Publicznej; bezpieczeństwo danych, oświadczenia majątkowe

Abstrakt

Glosa poświęcona została omówieniu wyroku WSA w Warszawie, a także poprzedzającej go decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie na styku ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Orzeczenia te można uznać za doniosłe o tyle, że dotyczą udostępniania danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, kwestii retencji danych osobowych leżącej w gestii podmiotu publicznego w przypadku, gdy przepisy nie precyzują czasu upubliczniania danych w tymże publikatorze, zabezpieczenia danych, w tym wdrożenia procedur, których prowadzenie nie zostało wprost przewidziane w ustawie, powierzenia przetwarzania danych osobowych w warunkach działalności podmiotów publicznych, a wreszcie dość newralgicznego zagadnienia, jakim jest zastosowanie RODO do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją dostępu do informacji publicznej. Na kanwie tych orzeczeń możliwe jest prześledzenie istotnych kwestii współstosowania przepisów RODO z przepisami regulującymi zagadnienia dostępu do informacji publicznej na wielu płaszczyznach – zarówno w obszarze dopuszczalności przetwarzania danych osobowych oraz zasad rozliczalności, jak i w obszarze techniczno-organizacyjnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barta P., Litwiński P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, Warszawa 2021.

Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.

Byrski J., Hoser H., Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny, „Informacja w Administracji Publicznej” 2020, nr 1.

Czerniawski M., Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym [w:] Ochrona danych osobowych, red. D. Lubasz, Warszawa 2020.

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Jabłoński M., Rola i znaczenie RODO w procesie definiowania gwarancji niezależności i spójności krajowego systemu ochrony danych osobowych [w:] M. Jabłoński, D. Kornobis-Romanowska, K. Wygoda, Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław 2017.

Mednis A., Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, M. Praw. 2016, nr 20 – dodatek.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.

Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Wrocław 2014.

Sakowska-Baryła M., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym [w:] Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda, Wrocław 2017.

Sakowska-Baryła M., Problem współstosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych [w:] Prywatność a jawność − bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, Warszawa 2016.

Sakowska-Baryła M., Specyfika stosowania RODO przez organy i podmioty publiczne [w:] Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020, red. G. Sibiga, M. Praw. 2020, nr 23 – dodatek.

Sibiga G., Dopuszczalny zakres polskich przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych, red. idem, „Biblioteka Monitora Prawniczego” 2016.

Sibiga G., Małobęcka-Szwast I., Relacje prawa do informacji publicznej oraz prawa do ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) [w:] Polskie przepisy o ochronie danych osobowych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych 2019, red. idem, M. Praw. 2019, nr 22 – dodatek.

Wilbrandt-Gotowicz M., Prywatność osoby fizycznej jako ograniczenie jawności informacji publicznych (w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych) [w:] Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. 4, Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Sakowska-Baryła, M. (2021). Pierwsza administracyjna kara pieniężna nałożona na podmiot z sektora publicznego: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 2826/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 151–174. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.10