Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020

Autor

  • Paweł Litwiński Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.12

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych, RODO; administrator; przetwarzający; administracyjna kara finansowa, kurier, naruszenie danych

Abstrakt

Decyzja Prezesa UODO z 22 kwietnia 2021 r. dotyczy naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, do których dochodziło w związku z korzystaniem z usług firm kurierskich. Sedno decyzji można  sprowadzić  do  stwierdzenia,  że  korzystanie  przez  administratora  danych  z  usług  podmiotu przetwarzającego nie zwalnia tego administratora z konieczności ciągłego monitorowania przestrzegania przez przetwarzającego przepisów o ochronie danych osobowych i reagowania na stwierdzone nieprawidłowości. To reagowanie w skrajnych przypadkach może przybrać postać zakończenia stosunku powierzenia, jeżeli administrator uzna, że przetwarzający zaprzestał zapewniania gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli administrator danych tego obowiązku nie wypełnia, wówczas narusza ciążący na nim obowiązek  zapewnienia  bezpieczeństwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  jego  imieniu  przez  przetwarzającego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielak-Jomaa E., Lubasz D., RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.

Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Gaj M., Laprus-Bałuka T., Zaborowska A., Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Grabowska J., Kaczmarczyk A., Kradzież tożsamości z art. 190a § 1 K.K. obowiązującego kodeksu karnego, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4, s. 86.

Litwiński P., PESEL, wyciek danych i ryzyko, „Rzeczpospolita” z dnia 25 maja 2021 r.

Litwiński P., Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2016 r. w sprawie C-582/14 Patrick Breyer, EPS 2017, nr 5.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2021.

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2019, uodo.gov. pl [dostęp: 22.11.2021].

Styczyński J., Nierejestrowane przesyłki kontrowersyjne w świetle RODO, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 2 lipca 2019 r.

Zimmermann J., Glosa do wyroku NSA z 19 czerwca 1997 r., V SA 1512/96, OSP 1998, z. 2, poz. 29.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Litwiński, P. (2021). Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 188–202. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.12