Kierowcy zatrudnieni w sektorze międzynarodowego transportu drogowego jako pracownicy delegowani w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE

Autor

  • Witold Kurowski Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.11

Słowa kluczowe:

pracownicy delegowani, swoboda świadczenia usług, kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym, wystarczający związek pracy kierowcy z terytorium państwa członkowskiego, przewozy kabotażowe, dyrektywa 96/71/WE

Abstrakt

Glosa dotyczy istotnego, niedawnego orzeczenia dotyczącego dyrektywy o pracownikach delegowanych (dyrektywa 96/71/WE). W wyroku w sprawie C–815/18 Federatie Nederlandse Vakbe-weging c/a Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni dyrektywy 96/71/WE w zakresie rozumienia pojęcia „pracownicy delegowani”. Trybunał wskazał, że dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług należy interpretować w ten sposób, że znajduje ona zastosowanie do kierowców zatrudnionych w sektorze międzynarodowego transportu drogowego.

Przesłanką uznania osoby zatrudnionej jako kierowca międzynarodowego transportu drogowego za pracownika delegowanego jest pozostawanie wykonywanej przez tego pracownika pracy w „wystarczającym związku” z terytorium państwa członkowskiego innego niż to, w którym zwykle świadczy pracę w wykonaniu umowy o pracę (przyjmujące państwo członkowskie). Ten wystarczający związek powinien wynikać z charakteru czynności wykonywanych przez danego kierowcę na terytorium tego państwa członkowskiego, stopnia powiązania czynności pracownika z terytorium państwa członkowskiego, w którym pracownik ten świadczy pracę, a także udziału, jaki te czynności stanowią w całości usługi transportowej.

Wskazany wystarczający związek występuje w przypadku przewozów kabotażowych, które są wykonywane wyłącznie na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego. Z tego też powodu kierowca, który dokonuje przewozu kabotażowego, powinien być uważany za pracownika delegowanego w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE.

Drugie zagadnienie podjęte w glosie dotyczy problemu ustalania prawa właściwego dla umowy o pracę. W braku wyboru, prawo właściwe jest wyznaczane na postawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym I, zgodnie z którym umowa o pracę podlega prawu państwa, w którym lub – gdy takiego brak – z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy. W niektórych przypadkach, zważywszy na istotę pracy w sektorze międzynarodowego transportu drogowego, aktywność kierowcy na terytorium jednego państwa jest tak istotna, że kraj ten powinien być uważany za ten, „w którym lub – gdy takiego brak – z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę”, a nie tylko, do którego dany kierowca został delegowany w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Collins H., Social Dumping, Multi-level Governance and Private Law in Employment Relationships [w:] The Involvement of EU Law in Private Law Relationships, red. D. Leczykiewicz, S. Weatherill, Oxford–Portland 2013.

Coursier P., Le conflit de lois en matière de contrat de travail. Étude en droit international privé français, Paris 1993.

Grušić U., The European Private International Law of Employment, Cambridge 2015.

Grzebyk P., Delegowanie pracowników w celu świadczenia usług w innym państwie – wybrane problemy stosowania dyrektywy 96/71 [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013.

Joerges Ch., Rödl F., Informal Politics, Formalised Law and the ‘Social Deficit’ of European Integration: Reflections after the Judgments of the ECJ in Viking and Laval, „European Law Journal” 2009, nr 1.

Karniol J., Delegowanie pracowników, „Palestra” 2008, nr 5–6.

Kurowski W., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie Sähköalojen ammattiliitto ry c/a Elektrobudowa Spółka Akcyjna (C-396/13), „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 24.

Kurowski W., Prawo właściwe dla umowy o pracę. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 1.07.2020 r. (I PK 267/18), „Palestra” 2021, nr 7/8.

Kurowski W., Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2016.

Kurowski W., Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku pracy, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020, t. 27.

Kwasiborski P., Planowana rewizja dyrektywy 96/71/WE w świetle dotychczasowych uwarunkowań prawnych instytucji delegowania pracowników w Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 6.

Lalanne S., Détachement de travailleurs, élargissements de l’Union européenne et mondialisation du commerce des services, „Revue internationale du Travail” 2011, nr 3–4.

Majkowska-Szulc S., Sytuacja prawna pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje,red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2009.

McParland M., The Rome I Regulation on the law applicable to contractual obligations, Oxford 2015.

Pataut E., Commentaire du décret du 29 mai 2000 relatif au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, „Revue critique de droit international privé” 2000, nr 3.

Reich N., Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking Cases before the ECJ, „German Law Journal” 2008, nr 2.

Robin-Olivier S., Pataut E., Europe sociale ou Europe économique – A propos des affaires Viking et Laval, „Revue de Droit du Travail” 2008, nr 2.

Sanetra W., Delegowanie pracowników do pracy w innym kraju w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 9.

Sanetra W., O „indywidualnej umowie o pracę” unormowanej w prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40–lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Skoczyński J., Prawo właściwe w międzynarodowych stosunkach pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług (problematyka kolizyjnoprawna), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 5.

Van Hoek A., Houwerzijl M., ‘Posting’ and ‘Posted Workers’: The Need for Clear Definitions of Two Key Concepts of the Posting of Workers Directive [w:] „The Cambridge Yearbook of European Legal Studies” 2011–2012, vol. 14, red. C. Barnard, M. Gehring, I. Solanke. Van Hoek A., Private international law rules for transnational employment. Reflections from the European Union [w:] Research Handbook on Transnational Labour Law, red. A. Blackett, A. Trebilcock, Cheltenham–Northampton 2015.

Wąż P., Dyrektywa Nr 96/71/WE w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 11.

Wąż P., Glosa do wyroku TS z dnia 12 lutego 2015 r., C-396/13, LEX/el.

Wąż P., Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 9.

Zachariasiewicz M. [w:] System prawa prywatnego, t. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Kurowski, W. . (2022). Kierowcy zatrudnieni w sektorze międzynarodowego transportu drogowego jako pracownicy delegowani w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 171–186. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.11