Odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor

  • Patrycja Szczuka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.05

Słowa kluczowe:

prawo UE, prawo do znaku towarowego, operator internetowej platformy transakcyjnej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza sytuacji prawnej operatora internetowej platformy transakcyjnej w kontekście jego odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. W pierwszej kolejności omówiona została ogólna charakterystyka znaku towarowego jako instytucji prawnej oraz przysługujące jego właścicielowi prawo ochronne. W dalszej części wywodu szczegółowo zbadano kwestie związane z naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz poglądy doktryny. W artykule poruszono również materię jurysdykcji w sprawach z zakresu naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań dotyczących tej jurysdykcji przyjętych w polskim porządku prawnym. Wszelkie powyższe punkty w konkluzji doprowadziły do zweryfikowania, czy na podstawie ogółu okoliczności prawnych i faktycznych można przypisać operatorowi internetowej platformy transakcyjnej odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. Uzasadnione zdaje się postawienie tezy, że zaistnienie odpowiedzialności będącej przedmiotem wywodu jest każdorazowo zależne od okoliczności faktycznych i podlega ocenie sądu. Ponadto, przedstawiona została relacja prawa właściwego dla sporów wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego do odpowiedzialności operatora internetowej platformy transakcyjnej, będącego przedstawicielem szeroko pojętego podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego. Całokształt rozważań został przeprowadzony zarówno w ujęciu krajowym, jak i unijnym, z uwzględnieniem relacji tychże porządków prawnych względem siebie. Podstawą wywodu jest bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości zarówno w kontekście samej definicji zjawiska naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, jak również jurysdykcji i prawa właściwego dla sporów związanych z tymże naruszeniem. Temat artykułu jest istotny szczególnie z punktu widzenia współczesnego obrotu gospodarczego, toteż jego analiza jest w zupełności uzasadniona. Dodatkowo stwierdzić należy, że dalsze rozważania przedstawicieli doktryny byłyby szczególnie zasadne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ehode R., Zenabou T., Munongo V.G.N., Le Droit De Propriete Intellectuelle Et Le Transfert De Technologie, ,,Revue Valaque d’Etudes Economiques” 2014, no. 5, s. 113–126. https://search-1ebscohost-1com 18znubvpn00fb.hansolo.bg.ug.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=obo&AN= 113854165&lang=pl&site=ehost-live, [dostęp: 30.05.2021 r.].

Florea S., The impact of the European trade mark law reform on the Romanian legislation, 20 maja 2016 r. Schrijvers M., European Court rules on the Position of eBay regarding the Sale of infringing Products: L’Oréal v eBay, „European Intellectual Property Review” 2011, vol. 33, issue 11.

Sztobryn K., Urbanek A., Amazon nie używał znaku towarowego, więc nie odpowie. Omówienie wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-567/18 (Coty), LEX/el. 2020.

Van Eecke P., Truyens M., L’Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction Providers, „Computer Law Review International” 2011 issue 5.

Volkmann C., Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising – Google AdWords and Trademark Law, EJRR 2011, nr 3.

Wertheimer H.W., The principle of territoriality in the Trademark law of common market countries, „The international and comparative Law Quarterly”, Jun. 1967, vol. 16, no. 3.

Wróbel I., Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12, EPS 2015, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Szczuka, P. (2022). Odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 78–94. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.05