Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym

Autor

  • Joanna Kruczalak-Jankowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.08

Słowa kluczowe:

prawo restrukturyzacyjne, konwersja wierzytelności na akcje, podwyższenie kapitału zakładowego

Abstrakt

Glosowane orzeczenie jest jednym z coraz częściej pojawiających się judykatów, mającym znaczenie dla styku prawa insolwencyjnego, w tym wypadku restrukturyzacyjnego, z prawem spółek. Orzeczenia te w większości przypadków stanowią przejaw rozwiązywania tzw. hard cases, w związku z konfliktem interesów, który może się pojawić pomiędzy uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego-wierzycielami a ekonomicznymi właścicielami spółek kapitałowych, jakimi są udziałowcy lub akcjonariusze. W glosowanym orzeczeniu sąd rozstrzygał wątpliwość, czy postanowienie o zatwierdzeniu układu, na podstawie którego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego, na które służy zażalenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 165 ust. 7 pr. restr.), może być przedmiotem kontroli sądu rejestrowego. Powołując się na charakter deklaratoryjny wpisu do KRS, w tym przypadku sąd stanął na stanowisku, że kontrola taka jest niedopuszczalna ze względu na powstanie praw akcyjnych z momentem prawomocności postanowienia zatwierdzającego układ. W glosie, aprobującej co do zasady tezę główną, zasygnalizowano, że taka kontrola mogłaby się okazać przydatna w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach (hard cases), tworząc szansę na uchylenie skutków wadliwego postanowienia o zatwierdzenie układu lub w celu zapobieżenia skutkom „reżyserowanego” wrogiego przejęcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, art. 156, Legalis.

Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2, red. J. Zajadło, K. Zeidler, Warszawa 2021.

Giliciński L., Moskała P., Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w prawie restrukturyzacyjnym, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 12.

Godlewski G., Krzanicka-Burda A., Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2017, nr 9.

Grzesiak T., Kaliński M., Ochrona praw wspólników w układzie konwersyjnym – wątpliwości natury konstytucyjnej, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2018, nr 11.

Marciniak D., Moment podwyższenia kapitału zakładowego w konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 12.

Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, red. I. Gil, Warszawa 2021.

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2016.

System Prawa Handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A.Witosz, Warszawa 2020.

Witosz A., Spółka w upadłości układowej, Warszawa 2008

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Kruczalak-Jankowska, J. (2022). Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym . Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 91–102. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.08