Dopuszczalność detencji małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców w kontekście zasady dobra dziecka

Autor

  • Dorota Lis-Staranowicz University of Warmia and Mazury

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.06

Słowa kluczowe:

uchodźcy, detencja w ośrodkach zamkniętych, prawa dziecka, tzw. reguła zapomnienia

Abstrakt

Glosowany wyrok ETPCz dotyczy przedłużenia pobytu armeńskiej rodziny w ośrodku strzeżonym, ubiegającej się przyznanie ochrony międzynarodowej Trybunał stwierdził naruszenie przez Polskę art. 5 par. 1 (f) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Powtórzył swój pogląd wyrażony w sprawie Bilalova i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 23685/14), że: “Różne organy międzynarodowe, w tym Rada Europy, coraz częściej wzywają państwa do szybkiego i całkowitego zaprzestania lub zlikwidowania detencji dzieci w celach imigracyjnych. Trybunał stwierdził, że obecność w ośrodku detencyjnym dziecka towarzyszącego rodzicom będzie zgodna z art. 5 par. 1 (f) tylko wtedy, gdy władze krajowe mogą wykazać, że taki środek ostateczny został zastosowany po sprawdzeniu, że nie można było zastosować żadnego innego środka wiążącego się z mniejszym ograniczeniem ich wolności […]”. Dlatego dodatkowym testem weryfikującym dopuszczalność pobytu małoletnich w ośrodkach strzeżonych mogłaby być “reguła zapomnienia” obecna w polskim ustawodawstwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baran-Kurasiewicz M., “Uzyskanie statusu uchodźcy i sytuacja uchodźców w Polsce”, Polityka i Społeczeństwo 2019, no 3.

Białas J., “Detencja cudzoziemców w Polsce a standard EHCR” [in:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, D. Pudzianowska (ed.), Warszawa 2016, LEX/el.

Button L., “Unlocking Childhood: Current immigration detention practices and alternatives for child asylum seekers and refugees in Asia and the Pacific”, Save the Children Australia 2017.

Chochowski K., “Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jako przejaw wojny hybrydowej. Aspekty administracyjnoprawne”, Roczniki Nauk Społecznych KUL 2021, no. 4.

Jankowska P., “Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki”, Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2018, vol. 9.

Kwieciński A., “Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi”, Nowa kodyfikacja prawa krajowego 2012, vol. 28.

Morawska E., “Ochrona dziecka w świetle art. 72 Konstytucji. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Kwartalnik Prawa Publicznego 2007, no 7.

Paurus M., International Report on the Conditions of Children of Incarcerated Parents A Survey of Pri-son Nurseries, https://cicmn.org/wp-content/uploads/2017/03/Melanie-Report-Edited.pdf (accessed: 2022.06.11).

Pilich M., “Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym”, Gdańskie Studia Prawnicze 2022, no 1.

Sieniow T., Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców w Polsce w latach 2014–2015 raport z monitoringu, Lublin 2016.

Song S., “Mental health of unaccompanied children: effects of U.S. immigration policies”,BJPsych Open 2021, vol. 7.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Lis-Staranowicz, D. (2022). Dopuszczalność detencji małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców w kontekście zasady dobra dziecka. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(56)/2022), 81–90. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.06