Postępowanie cywilne rozpoznawcze a postępowanie egzekucyjne

Autor

  • Andrzej Marciniak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.04

Słowa kluczowe:

sąd, postępowanie cywilne, postępowanie rozpoznawcze, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, notariusz, tytuł wykonawczy

Abstrakt

Część pierwsza opracowania poświęcona jest podstawom i ograniczeniom zasady non est inchoandum ab executione, według której postępowania cywilnego nie można rozpoczynać od egzekucji. Następnie przedstawiono problematykę rozgraniczenia postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego z uwzględnieniem ich odmienności funkcjonalnych i strukturalnych. Na tym tle poruszone zostało zagadnienie odpowiedniego stosowania przepisów o procesie do postępowania egzekucyjnego. Końcowa część artykułu obejmuje problem kodyfikacji sądowego postępowania egzekucyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andolina I., Introduzione alla teoria del titolo esecutivo, Milano 1968.

Antkiewicz A., Kazimierczak K., Uchybienia organów egzekucyjnych i sądów egzekucyjnych w sprawach cywilnych w procesie stosowania prawa, cz. 1, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2011, nr 3.

Bartoli a’ Saxoferrato, Omnium Iuris Interpretum Antesignani. Commentaria, t. 8, Venetiis 1596, Tit. De execut. rei iudicatae.

Betterman K.A., Die Vollstreckung des Zivilurteils in den Grenzen seiner Rechtskraft, München–Berlin 1848.

Broniewicz W., Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywilnych, „Państwo i Prawo” 1988, z. 8.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Ciepła H. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.

Demendecki T., Kilka uwag o notariacie ukraińskim, „Rejent” 2002, nr 10.

Dzienis P., Grajewski A., Pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym, Warszawa 2019.

Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, red. idem, Warszawa 2016.

Górowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–366, t. 1, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016.

Gudowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.

Jagieła J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–205, t. 1, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Kern Kostkiewicz J., Pozasądowe tytuły egzekucyjne w Szwajcarii/Nichtgerichtliche Zwangsvollstreckungstitel in der Schweiz [w:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. A. Marciniak, Warszawa 2017.

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1976.

Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. 3, Warszawa 1966.

Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.

Kruszelnicki F., Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Warszawa 1934.

Lapierre J., Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968.

Lapierre J., Jodłowski J., Resich Z., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

Litewski W., Rzymski proces cywilny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1988, z. 123.

Marciniak A., Pełnomocnictwo w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, „Palestra” 2021, z. 11.

Marciniak A., Podstawy i ograniczenia zasady non est inchoandum ab executione [w:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. idem, Warszawa 2017.

Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2008.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Mądrzak H., Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym PRL, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1965, nr 35.

Misztal-Konecka J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2019.

Muliński M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3.

Nowacki J., Studia z teorii prawa, Kraków 2003.

Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1981.

Perrot R., Voies d’éxécution, Paris 1978.

Perrot R., Théry Ph., Procédures civiles d’exécution, Paris 2000.

Pietrzkowski H. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

Romańska M., Badanie okoliczności materialnoprawnych w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym [w:] Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa 2021.

Siedlecki W. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2005.

Stangret-Smoczyńska A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, red. J. Gołaczyński, Lex 2012.

Świętopełk-Zawadzka J., Rys historyczny notariatu, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego” 1917, nr 2.

Tymecki B., Notariat w wybranych krajach Europy Środkowej przystępujących do Unii Europejskiej, „Rejent” 2004, nr 3–4.

Vaccarella R., Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino 1983.

Walasik M., Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa 2013.

Walasik M., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008.

Waligórski M., Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947.

Wengerek E., Pełnomocnicy stron w postępowaniu egzekucyjnym, „Palestra” 1967, z. 4.

Wengerek E., Pojęcie i przedmiot postępowania egzekucyjnego [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.

Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972.

Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.

Wróblewski J., Lex generalis a lex specialis, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1963, seria 1, z. 28.

Wróblewski J., Przepisy odsyłające, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1964, seria 1, z. 35.

Zadrowski F. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Zbiór aktualnych pytań prawnych, red. J.J. Litauer, W. Święcicki, Łódź 1949.

Zawistowski D. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4 i 6, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.

Zedler F., Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1973.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Marciniak , A. . (2022). Postępowanie cywilne rozpoznawcze a postępowanie egzekucyjne. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 98–120. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.04