Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego

Autor

  • Aneta Arkuszewska Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.08

Słowa kluczowe:

mediacja, arbitraż, ADR, pozasądowe metody rozwiązywania sporów, postępowanie cywilne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pozasądowych (polubownych) metod rozwiązywania (rozstrzygania) sporów, tj. mediacji i arbitrażu w modelu kodeksu postępowania cywilnego. Aby w sposób holistyczny ująć to zagadnienie, zaprezentowano pojęcie „pozasądowych (alternatywnych) sposobów rozwiązywania sporów”, wskazano obecny status prawny mediacji i arbitrażu w Polsce i w obcych systemach prawnych, a finalnie zaproponowano model w polskim systemie prawnym, poprzez przyjęcie trzech koncepcji, które mogą być punktem wyjścia do dalszych rozważań nad ewentualnymi zmianami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błaszczak Ł., Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Kraków 2006.

Błaszczak Ł., Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów (wybrane zagadnienia), „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 2.

Błaszczak Ł., Recenzja książki pt. „Charakter prawny zapisu na sąd polubowny” autorstwa P. Wrześniewskiego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 3.

Błaszczak Ł., Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, red. J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz, seria: Ius et Administratio. Zeszyt Specjalny, Rzeszów 2006.

Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.

Bodio J. [w:] idem, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Kraków 2007.

Broński W., Sławicki P., Mediator: czy potrzebna specjalna ustawa, https://www.rp.pl/artykul/10-93170-Bronski--Slawicki-o-mediacji-czy-potrzebna-specjalna-ustawa.html.

Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, red. J. Ciszewski, T. Ereciński, Warszawa 2016.

Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.

Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów a prawo, Warszawa 1990.

Jakubecki A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 5: Artykuły 1096–1217, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013.

Jakubiak-Mirończuk A., Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008.

Jakubiak-Mirończuk A., Zmiany zachodzące w charakterze form alternatywnego rozwiązywania sporów sądowych – rozwój idei „zarządzania sporem”, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 4.

Kalisz A., Alternatywne rozwiązywanie sporów – recepcja rozwiązań czy realizacja koncepcji? [w:] Filozofia prawa wobec globalizmu, red. J. Stelmach, Kraków 2003.

Kalisz A., Praktyka mediacji w polskim porządku prawnym (na tle rozwiązań amerykańskich), „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, nr 1.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1993.

Kulski R., Glosa do wyroku SN z 11 lipca 2001 r., V CKN 379/00, „Państwo i Prawo” 2002, z. 11.

Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2006.

Kuźmicka-Sulikowska J., Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2010, nr 4.

Marszałkowska-Krześ E., Błaszczak Ł., Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia), „Rejent” 2007, nr 9.

Morek R., ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183–183, 1154–1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.

Morek R., Zasada ugodowego załatwiania spraw w arbitrażu: zarys problematyki, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2013, nr 2.

Pieckowski S. [w:] Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, seria: System Prawa Handlowego, t. 8, Warszawa 2015.

Płeszka K., Araszkiewicz M. [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, Warszawa 2017.

Prokop-Perzyńska E., Mediacja cywilnoprawna w kontekście uregulowań polskich i europejskich [w:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia, red. H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko, Opole 2008.

Szwarczyk M., Quasi-sądowe organy orzekające [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Tannis E.G., Alternative Dispute Resolution, That Works, Ontario 2010.

Tomaszewski M., Nakłanianie stron do ugody jako obowiązek arbitra? Ugoda w postępowaniu arbitrażowym, transkrypt z konferencji – Warszawa, 23.03.2012 r., „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2013, nr 2.

Wach A., Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.

Wach A., L’amiable composition jako samodzielna forma rozwiązywania sporów prawnych, „Radca Prawny” 2006, nr 6.

Wach A., Mini-trial (pozorowana rozprawa) jako alternatywna forma rozwiązywania sporów prawnych, „Radca Prawny” 2006, nr 5.

Weitz K., Sądownictwo polubowne a sądy państwowe, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3.

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.

Wszołek-Romańczuk M. [w:] Prawo spółdzielcze, red. K. Pietrzykowski, seria: System Prawa Prywatnego, t. 21, Warszawa 2020.

Zegadło R., Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Warszawa 2005.

Zieliński A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. idem, Warszawa 2010.

Zieliński A., Sądowe i pozasądowe środki ochrony praw obywatelskich [w:] Prawa i wolności w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Żmij G., Zapis na sąd polubowny, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2014, wydanie specjalne po Konferencji pt. „Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Arkuszewska , A. . (2022). Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 207–224. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.08