Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego

Autor

  • Agnieszka Laskowska-Hulisz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.07

Słowa kluczowe:

postępowanie grupowe, ujednolicenie roszczeń, przedstawiciel grupy, dochodzenie roszczeń

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom dotyczącym postępowania grupowego jako pozakodeksowego postępowania cywilnego. Omówiono w nim m.in. takie kwestie, jak istota i charakter prawny postępowania grupowego, zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przebieg tego postępowania i jego wszczęcie, reprezentant grupy oraz wyrok wydany w tym postępowaniu. W opracowaniu przeanalizowano nie tylko wybrane przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ale także przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które mają zastosowanie w postępowaniu grupowym. Przedstawiono także wątpliwości, jakie wyłaniają się na tle stosowania przepisów prawa regulujących postępowanie grupowe, oraz podjęto próbę ich rozstrzygnięcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antonów K., Czy członek OFE jest konsumentem? Uwagi na tle pozwu zbiorowego w tzw. sprawie OFE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 12.

Asłanowicz M., Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2019.

Asłanowicz M., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2019.

Błaszczak Ł., Powództwo oczywiście bezzasadne (art. 191 k.p.c.), Warszawa 2021.

Filipowski O., Mediacja w polskim postępowaniu grupowym, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 1.

Glicz M., Postępowanie grupowe jako instrument dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rynku kapitałowym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, t. 26.

Gołaczyński J., Szostek D., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2019.

Grzegorczyk P., Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1.

Grzegorczyk P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2011.

Grzegorczyk P., W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 2.

Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. idem, Wrocław 1985.

Jaworski A., Dopuszczalność postępowania grupowego – uwagi porównawcze, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 11–12.

Jaworski T., Radzimierski P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010.

Kotowicz B., Słaby M., Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 7.

Kuberska W., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – pierwsze doświadczenia praktyczne, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 7–8.

Kulski R., Powództwo grupowe w świetle amerykańskiego federalnego prawa procesowego cywilnego [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009.

Kulski R., Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1.

Laskowska-Hulisz A., Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 2018.

Marszałkowska-Krześ E., Kępiński M., Opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z 2.02.2009 r., RL-0303-2/09, www.radalegislacyjna.gov.pl/mobil/strona.php?id=433.

Miśkiewicz A., Pozwy grupowe, „Służba Pracownicza” 2012, nr 6.

Orecki M., Przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego w polskim procesie cywilnym. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28.1.2015 r. (I CSK 533/14) oraz wybranego orzecznictwa sądów powszechnych, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 4.

Ostaszewski W., Postępowanie grupowe a prawo pracy, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 2011, nr 2.

Pietkiewicz P., Rejdak M., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Warszawa 2011.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.

Rąpała D., Sieradzka M., Nowe zasady ujednolicenia wysokości roszczeń w postępowaniu grupowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 7.

Rejdak M., Interes zbiorowy jako przedmiot ochrony prawnej w postępowaniu grupowym [w:] Symbolae Andreae Marciniak dedicate. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi, red. J. Jagieła, R. Kulski, Warszawa 2022.

Rejdak M., Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 8.

Romańska M., Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.

Siedlecki W., Przedmiot postępowania cywilnego [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974.

Sieradzka M., Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2018.

Sieradzka M., Postępowanie grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 4.

Weitz K., Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.

Woronowicz K., Zbiorowe dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych – stan obecny, doświadczenia i potrzebne zmiany, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na Rynku Usług Finansowych” 2019, nr 2(32).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Laskowska-Hulisz , A. . (2022). Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 225–255. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.07