Europejski wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej

Autor

  • Jiří Jirásek Palacký University in Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.05

Słowa kluczowe:

Republika Czeska, Unia Europejska, Konstytucja, Sąd Konstytucyjny

Abstrakt

Zmiana Konstytucji Republiki Czeskiej, dokonana ustawą konstytucyjną nr 395/2001, doprowadziła nie tylko do konstytucyjnego potwierdzenia stosunku prawa czeskiego do prawa międzynarodowego, ale także umożliwiła przekazanie organizacji lub instytucji międzynarodowej niektórych kompetencji organów konstytucyjnych. Stworzyło to wystarczającą podstawę konstytucyjną dla integracji europejskiej, a więc podstawę prawną, która umożliwiła Republice Czeskiej przystąpienie do Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bahýľová L., Filip J., Molek P. a kol., Ústava České republiky. Komentář, Praha 2010.

Bobek M., Bříza P., Komárek J., Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, Praha 2011.

David V., Bureš P., Faix M., Sladký P., Svaček O., Mezinárodní právo veřejné s kasuistikou, 2. vyd., Praha 2011.

Filip J., Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem, “Právní zpravodaj” 2002, č. 11.

Hamuľák O., Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie, Olomouc 2011.

Holländer P., Dotváření Ústavy judikaturou Ústavního soudu [in:] Deset let Ústavy České republiky, východiska, stav, perspektivy, ed. J. Kysela, Praha 2003.

Jirásek J., K prvnímu referendu v České republice, “Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica” 2003/2004, č. 5–6.

Jirásková V., Role Parlamentu ČR a legislativa EU [in:] Europeizace národních právních řádů, ed. L. Tichý, Praha 2000.

Jirásková V., Ústavní podmínky přistoupení k EU v zemích střední a východní Evropy [in:] Ústavný poriadok Europskej unie a jeho vplyv na ústavu a zákony členských štátov, ed. L. Mokrá, Bratislava 2007.

Jirásková V., Ústavní základ, na kterém se členské státy vzdaly svých kompetencí a způsob jejich předání Evropské unii (komparativní výklad) [in:] V. Pavlíček a kol., Suverenita a Evropská integrace, Praha 1999.

Kratochvíl J., Římský statut Mezinárodního trestního soudu není v rozporu s Ústavou, “Právní rozhledy” 2007, roč. 15, č. 15.

Kühn Z., Ještě jednou k ústavnímu základu působení komunitárního práva v českém právním řádu, “Právní rozhledy” 2004, roč. 12, č. 10.

Kühn Z., Kysela J., Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je?, “Časopis pro právní vědu a praxi” 2003, č. 3.

Kühn Z., Kysela J., Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu?,“Právní rozhledy” 2004, roč. 12, č. 1.

Kysela J., Kühn Z., Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR, “Právní rozhledy” 2002, č. 7.

Lequesne Ch., Napomáhá evropská integrace konání referend? [in:] Demokracie v Evropě. Příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě, eds. M. MacDonagh-Pajerová, Ch. Lequesne, Praha 2006.

Malenovský J., “Evropské nálezy” a mezinárodněprávní základy práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka pokračují v zastřelování, “Soudní rozhledy” 2009, roč. 15, č. 8.

Malenovský J., Mezinárodní právo veřejné. Obecná část, Brno 1993.

Malenovský J., Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR, “Právník” 2003, č. 9.

Malenovský J., Ve věci ústavního základu působení komunitárního práva uvnitř ČR nebylo řečeno poslední slovo, “Právní rozhledy” 2004, roč. 12, č. 6.

Mlsna P., Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států, “Časopis pro právní vědu a praxis” 2008, č. 1.

Mlsna P., Kněžínek J., Mezinárodní smlouvy v českém právu, Praha 2009.

Rychetský P., Langášek T., Herc T., Mlsna P. a kol., Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, Praha 2015.

Sládeček V., Mikule V., Suchánek R., Syllová J., Ústava České republiky. Komentář, 2. vyd., Praha 2016.

Tomášek M. a kol., Právo Evropské unie, Praha 2013.

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Jirásek, J. (2023). Europejski wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 65–78. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.05