Instytucja skargi konstytucyjnej na Litwie

Autor

  • Dobrochna Ossowska-Salamonowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Monika Giżyńska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.12

Słowa kluczowe:

Sąd Konstytucyjny, zakres kompetencji litewskiego Sądu Konstytucyjnego, skarga konstytucyjna, Republika Litewska

Abstrakt

Instytucja skargi konstytucyjnej jest szczególnym środkiem ochrony praw i wolności zagwarantowanych jednostce przez system konstytucyjny danego państwa. Artykuł dotyczy indywidualnej skargi konstytucyjnej wprowadzonej do litewskiego systemu prawnego w 2019 r. Autorki przedstawiają zakres podmiotowy i przedmiotowy analizowanej instytucji oraz warunki formalne jej złożenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banaszak B., Skarga konstytucyjna, „Państwo i Prawo” 1995, z. 12.

Birmontienė T., Report. The perspectives of introducing the constitutional complaint in the Republic of Lithuania, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLJU(2005)067-e.

Blahoż J., Ustavni soudnictvt v kapitalistickich statech, Praha 1975.

Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987.

Giżyńska M., Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009.

Górecki D., Sąd Konstytucyjny na Litwie [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, t. 4, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.

Grabowska S., Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2008.

Juškevičiūtė-Vilienė A., Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej wobec europejskich standardów prawa do sądu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3(31).

Kargaudienė A., Individual constitutional complaint in Lithuania: Conception and legal issues, „Baltic Journal of Law and Politics” 2011, vol. 4, no. 1, https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/view/58/271.

Keturakienė A., Lubauskas V., Sinkevičius V., Žalimas D., Selected official constitutional doctrine 1993–2020, Vilnius 2021, https://lrkt.lt/data/public/uploads/2021/06/selected-official-constitutional-doctrine-19932020.pdf.

„Konstitucine Jurisprudencjija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Biuletenis” 2022, nr 1(65), https://lrkt.lt/data/public/uploads/2022/09/jurisprudencija-nr.-1-65-2022-web.pdf.

Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 r., przeł. H. Wisner, Warszawa 1994.

Ludwikowska A.M., Sądownictwo konstytucyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002.

Marcic R., Verfassung und Verfassungsgericht, Wien 1963. Seimas priėmė Konstitucijos pataisas: asmenys galės kreiptis į Konstitucinį Teismą, 21.03.2019, https://www-lrt-lt.translate.goog/naujienos/lietuvoje/2/911259/seimas-prieme-konstitucijos-pataisas-asmenys-gales-kreiptis-i-konstitucini-teisma?_x_tr_sl=lt&_x_tr_tl=pl&_x_tr_ hl=pl&_x_tr_pto=sc.

Tamavičiūte V., Individual Constitutional Complaint: Lithuanian Perspective, http://www.jus.unitn.it/cocoa/papers/PAPERS%203RD%20PDF/ICC%20Lithuania%20edit%20ok.pdf.

Urbanavičius R., Vaicekauskas V., Šileikis E., Individualaus konstitucinio skundo naujovie Lietuvoje – teoriniai ir praktiniai aspektai, https://epublications.vu.lt/object/elaba:86301734/index.html.

Zwierzchowski E., Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994. Zwierzchowski E., Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, „Studia Iuridica Silesiana” 1981, t. 9.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Ossowska-Salamonowicz, D., & Giżyńska, M. (2023). Instytucja skargi konstytucyjnej na Litwie. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 145–155. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.12