Sposób podania do publicznej wiadomości przedmiotu referendum lokalnego oraz poprawność poparcia wniosku w sytuacji dodatkowych adnotacji na kartach wyrażających zgodę na przeprowadzenie referendum

Autor

  • Michał Przychodzki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.14

Słowa kluczowe:

demokracja bezpośrednia, przedmiot referendum, referendum lokalne

Abstrakt

Glosowane orzeczenie ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Dotyczy ono zagadnienia związanego z bezpośrednim sprawowaniem władzy przez obywateli poprzez instytucję referendum lokalnego. Glosator analizuje kwestie sposobu podawania do publicznej wiadomości przedmiotu referendum lokalnego i jej przystawalności do współczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W tym zakresie omawiana regulacja wymaga interwencji ustawodawcy, co zostało zgłoszone jako postulat de lege ferenda. Drugim z analizowanych problemów jest zbytni rygoryzm przy sprawdzaniu przez komisję danych osobowych, który może powodować ograniczenie konstytucyjnego prawa mieszkańców do udziału w referendum lokalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2019.

Naleziński B., Komentarz do art. 170 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002.

Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007.

Węglarz B., Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013.

Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego: władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Przychodzki, M. (2023). Sposób podania do publicznej wiadomości przedmiotu referendum lokalnego oraz poprawność poparcia wniosku w sytuacji dodatkowych adnotacji na kartach wyrażających zgodę na przeprowadzenie referendum. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 168–175. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.14