Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej

Autor

  • Marta Kopacz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.16

Słowa kluczowe:

sprawa sądowoadministracyjna, sprzeczność norm prawnych, stosowanie prawa unijnego, wykładnia prounijna

Abstrakt

W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dokonał oceny zgodności z prawem unijnym przepisu prawa krajowego. Przepis ten dotyczył odwołania komornika z zajmowanego stanowiska po ukończeniu 65. roku życia. Sąd uznał, że przepis ten stanowi przejaw dyskryminacji bezpośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy 2000/78/WE i z tego powodu nie może znaleźć zastosowania w kontrolowanej sprawie. Odmowa zastosowania tego przepisu była następstwem braku możliwości zapewnienia jego zgodności z prawem unijnym w drodze prounijnej wykładni prawa krajowego. W glosie ocenę sądu uznano za prawidłową.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baran M., Omówienie podstawowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących zagadnienia stosowania z urzędu prawa unijnego [w:] tenże, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014.

Drachal J., Hauser R., Mzyk E., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003.

Kopacz M., Legalność działania organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym a kontrola tej legalności sprawowana przez sądy administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 2.

Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014–2016), „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 11.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.

Wilbrandt-Gotowicz M., Zasada efektywnej ochrony sądowej na tle zjawisk europeizacji, automatyzacji i pragmatyzacji jurysdykcji administracyjnej [w:] Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, red. M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś, Warszawa 2022.

Wróbel A., Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Kopacz, M. (2023). Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 185–191. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.16