Prawo pacjenta do informacji medycznych (w świetle orzecznictwa)

Autor

  • Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.01

Słowa kluczowe:

prawa pacjenta, informacja medyczna, zakres i przedmiot informacji, obowiązek informacji wobec osób bliskich, zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie prawa do informacji

Abstrakt

Autor przedstawia przedmiot i zakres prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych, na podstawie przepisów prawa oraz licznych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Wskazuje także na prawo pacjenta do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w razie naruszenia przez lekarza (zakład leczniczy) prawa do informacji medycznych nawet wtedy, gdy pacjent nie doznał żadnej szkody (na podstawie art. 4 u.p.p. w zw. z art. 448 k.c.). Zadośćuczynienie przysługuje za sam fakt naruszenia prawa do informacji. Często jest to jedyne roszczenie pacjenta, gdy nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arrighi de Casanova E., La responsabilité médicale et le droit commun de la responsabilité civile, Paryż 1946.

Bacache M., Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance, „Recueil Dalloz” 28/2008.

Bacache M., Responsabilité médicale: évolution ou régression?, „Recueil Dalloz” 34/2012. Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012.

Brun Ph., Gout O., Panorama. Responsabilité civile, „Recueil Dalloz” 1/2013.

Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.

Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.

Janiszewska B., Obowiązek informacyjny a odmowa zgody na hospitalizację (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 23.11.2007 r., IV CSK 240/07, PiM 2009, nr 2.

Jourdain P., Responsabilité civile, „Revue Trimestrielle de Droit Civil” 3/2018. Karczewska-Kamińska N., Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018.

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010. Lambert-Faivre Y., Droit du dommage corporel, Paryż 2004.

Lambert-Faivre Y., La loi no. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. I. La solidarité envers les personnes handicapées,„Recueil Dalloz”15/2002.

Laude A., Obligation d’information et prescription hors autorisation de mise sur le marché, „Recueil Dalloz” 27/2012.

Mémeteau G., Cours de droit médical, Bordeaux 2006.

Mulheron R., Medical Negligence: Non-Patient and Third Party Claims, Farnham, Surrey, Anglia 2000.

Nelson-Jones R., Burton F., Medical Negligence Case Law, Londyn 1990.

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna lekarza (zakładu leczniczego) za nieostrzeżenie osoby trzeciej o zagrożeniu chorobą zakaźną przez pacjenta, PiM 2016, nr 3.

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna wobec narodzonego dziecka z tytułu ‘wrongful life’ w prawie francuskim [w:] Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003.

Nesterowicz M., Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych [w:] Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2019.

Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017. Nesterowicz M., Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2010–2013 – wybrane orzeczenia), PS 2014, 7–8.

Nesterowicz M., Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2012–2013 – wybrane orzeczenia), PS 2015, nr 4.

Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw pacjenta i dóbr osobistych osób

bliskich [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017.

Nesterowicz M., Karczewska-Kamińska N., Prawo do leczenia obywateli polskich w państwach Unii Europejskiej w związku z Dyrektywą transgraniczną [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka- -Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016.

Niemczyk S., Łazarska A., Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym i medycznym, PiM 2005, nr 2.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. L. Ogiegło, Warszawa 2010. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.

Safjan M., Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, PiM 2005, nr 1.

Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.

Sośniak M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989.

Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2010. Świderska M., Obowiązek informacji i zgoda pacjenta na zabieg medyczny w prawie francuskim, KPP 2003, nr 4.

Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Toruń 2007.

Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa francuskiego, PiM 2003, nr 13.

Wertheim B., Kilka zagadnień z dziedziny odpowiedzialności cywilnej lekarza, „Palestra” 1936, z. 4–5.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Nesterowicz, M. (2021). Prawo pacjenta do informacji medycznych (w świetle orzecznictwa). Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 9–28. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.01