Reviewing procedure

Do oceny każdego artykułu powołuje się jednego lub dwóch recenzentów spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przyjmuje do wiadomości dopuszczalność recenzowania artykułu według systemu, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać konkluzję co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Podstawą (kryterium) kwalifikowania artykułu jest ocena dokonana pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z powszechnie przyjmowanymi standardami. Redakcja podejmuje decyzję w oparciu o rekomendację recenzentów. Nazwiska Recenzentów redakcja ujawnia do publicznej wiadomości w postaci listy recenzentów. W sprawie wersji pierwotnej tekstu. Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną (referencyjną) "Gdańskich Studiów Prawnicznych" jest wersja papierowa. W sprawie wyłączności przesyłanego do Redakcji tekstu Redakcja przyjmuje, że Autor oświadcza, iż tekst proponowany do publikacji w piśmie "Gdańskie Studia Prawnicze" (GSP) przekazał wyłącznie do redakcji GSP.