Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej

Autor

  • Tomasz Olczyk Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/kg.2022.1.05

Słowa kluczowe:

ekologia, religia, edukacja religijna

Abstrakt

Postępująca degradacja naturalnego środowiska, stanowiącego jedyne miejsce ludzkiej egzystencji, wymaga od nas podjęcia szeregu niezwłocznych działań w celu jego ochrony. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ludzi od najwcześniejszych lat życia. Ważną rolę w tym procesie ma do odegrania edukacja szkolna. W tym edukacja ekologiczna w ramach nauki religii prowadzonej w szkołach publicznych, finansowanych przez państwo, na podstawie Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cysewski L. A., Charakterystyka stanu środowiska oraz głównych przyczyn jego degradacji w Polsce i województwie bydgoskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, „Studia techniczne” 1993, z. 16, s. 89–98. https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4760/Charakterystyka%20stanu%20srodowiska%20oraz%20glownych%20przyczyn%20jego%20degradacji%20w%20Polsce%20i%20wojewodztwie%20bydgoskim.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 23.09.2022).

Dąbrowski S., Pedagogika religii Józefa Tischnera, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016.

Dąbrowski S., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, w: Edukacja – wartości – kontrowersje, red. nauk. S. Dąbrowski, M. Obrycka, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 87–113.

Dziedzic J., Kościół a ekologia ludzka, „Polonia Sacra” 2019, Vol. 23, nr 1, s.103–126.

Górski J., Ekologia w misji ewangelizacyjnej Kościoła, „Sympozjum Rok XXIII” 2019, nr 1/36, s. 237–245.

Jurczyk B., Bezdroża ekologii – chrześcijańska krytyka współczesnych nurtów ekologii, „Teologia i moralność” 2016, t. 11, nr 1/19, s. 17–28.

Kasprzak S., „Edukacja ekologiczna”, w: Leksykon pedagogiki religii, red. nauk. C. Rogowski, Wydawnictwo Verbinium, Warszawa 2007, s. 135–138.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Konstańczak S., Religia a ekologia, „ΣΟΦΙΑ” 2016, Vol. 16, s. 375–279.

Kowalak, A., Realizacja idei rozwoju zrównoważonego w podstawie programowej dla II i III etapu kształcenia, „Problemy Ekologii” 2009, t. 13, nr 6, s. 313–317.

Krajewski, P., Integrująca rola religii w wychowaniu ekologicznym, „Paedagogia Christiana” 2011, t. 1/27, s. 135–144.

Kramarski, R., Zaangażowanie ekologiczne powinnością moralno-społeczną w świetle katolickiej nauki społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2022.

Leksykon pedagogiki religii. Podstawy-koncepcje-perspektywy, red. C. Rogowski, Wydawnictwo Verbinium, Warszawa 2007.

Ławniczak M. R., Ekologia jako Eucharystia, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2017, t. 37, nr 2, s. 127–139.

Łukomski J., Ekologia w programach nauczania religii dla I klasy gimnazjum, Studia Ecologiae et Bioethicae” 2007, nr 5, s. 407–414.

Milerski, B. Hermeneutyka pedagogiczna, perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011.

Najda A. J., Ekologia w przypowieściach Jezusa, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2007, nr 5, s. 355–366.

Pedagogika religii, red. nauk, Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. nauk. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003.

Rogowski C., Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Sadowski R. F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Wydawca Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015.

White L. T., The Historical Roots of Our Ecological Crisis, “Science” 1967, t. 155, s.1203–1207, https://www.cmu.ca/faculty/gmatties/lynnwhiterootsofcrisis.pdf (dostęp: 23.09.2022).

Wulff D. M., Psychologia religii, tłum. P. Socha i in., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Cysewski L., A., Charakterystyka stanu środowiska oraz głównych przyczyn jego degradacji w Polsce i województwie bydgoskim, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4760/Charakterystyka%20stanu%20srodowiska%20oraz%20glownych%20przyczyn%20jego%20degradacji%20w%20Polsce%20i%20wojewodztwie%20bydgoskim.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (dostęp 23.09.2022).

EKO pedagogicznie. Pedagogika religii wobec wyzwań ekologii, https://www.luteranie.pl/ekopedagogicznie-pedagogika-religii-wobec-wyzwan-ekologii/, (dostęp: 23.09.2022).

Papież Franciszek, Laudato si’, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, (dostęp: 23.09.2022).

Galeazzi G., Tornielli A., Katolicy, którzy są przeciw Franciszkowi, https://deon.pl/kosciol/komentarze/katolicy-ktorzy-sa-przeciw-franciszkowi,413501, (dostęp: 23.09.2022).

Gniadek J., Lekcja religii czy katecheza, https://www.jacekgniadek.com/lekcja-religii-czy-katecheza-2, (dostęp: 23.09.2022).

Ustawa z dnia 14.12.2016, Prawo oświatowe, Tekst opublikowany przez Kancelarię Sejmu RP, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000910/U/D20200910Lj.pdf, (dostęp: 23.09.2022).

Mariański J., Badania młodzieży 1988-1998-2005-2017, https://www.iskk.pl/badania/mlodziez-i-edukacja-religijna/289-badania-mlodziezy-1988-1998-2005-2017, (dostęp: 23.09.2022).

Nowicka M., Dlaczego ekologia jest ważna, https://mttp.pl/dlaczego-ekologia-jest-wazna, (dostęp: 23.09.2022).

Podstawa programowa, https://podstawaprogramowa.pl/, (dostęp: 23.09.2022).

Stempin A., Zielona encyklika Franciszka, https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,18142292,zielona-encyklika-franciszka-pierwsza-w-historii-o-ekologii.html, (dostęp: 23.09.2022).

Synod 2021–2023, Synteza krajowa, opr. K. Kazimierska i in., https://synod.org.pl, (dostęp: 23.09.2022).

Szczepański K., Raport ONZ na temat stanu środowiska na ziemi, https://ios.edu.pl/aktualnosci/raport-onz-na-temat-stanusrodowiska-na-ziemi, (dostęp: 23.09.2022).

V Raport IPCC, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/v-raport-ipcc-podsumowanie-dla-decydentow-po-polsku-120/, (dostęp: 23.09.2022).

Pobrania

Opublikowane

2022-07-29

Jak cytować

Olczyk, T. (2022). Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej. Karto-Teka Gdańska, (1(10), 85–99. https://doi.org/10.26881/kg.2022.1.05

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.