Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo akademickie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo zostało założone w roku 1992 i od tamtego czasu publikuje numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów.

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz od psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane na liście ERIH Plus.

 

Częstotliwość: Kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ogłoszenia

Nabór tekstów: Media, Dyskurs i Władza. Perspektywa krytyczna w analizie przekazów medialnych

2021-04-23

Redakcja tomu
Dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV
email: ulaklu@wp.pl
Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

Media są postrzegane z jednej strony jako zwierciadło przechadzające się po świecie, z drugiej zaś, twierdzi się, że określają – w coraz większym stopniu – czym ów świat właściwie jest (Baudrillard 2005). Podobną, choć nie do końca tożsamą, dialektykę możemy zaobserwować w przypadku dyskursów medialnych, które mogą rzeczywistość społeczno-kulturową odzwierciedlać, ale także tę rzeczywistość kształtować i zmieniać (Fairclough i Wodak 1997; Reisigl 2017).
Dyskursy medialne, rozumiane szeroko jako nieprzypadkowe, ustrukturowane zdarzenia komunikacyjne osadzone w kontekstach są dziś rozpatrywane z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych. Ujęcia krytyczne przekazów medialnych w ramach teorii krytycznej (Horkheimer 1987; Horkheimer, Adorno 1994) mają na celu odkrycie, niespójności, sprzeczności i paradoksów w wewnętrznych strukturach dyskursu, wykrycie perswazyjnego lub manipulacyjnego charakteru praktyk dyskursywnych. Dyskursy medialne będące często nośnikami ideologii i hegemonicznych wzorców kulturowych, opartych na niesprawiedliwych stosunkach władzy, poprzez wykorzystanie strategii maskowania, mogą się przyczyniać do utrwalania hegemonii i społecznego status quo (Fiske 1987; Hall 1996; Reisigl i Wodak, 2016). Jednakże każda hegemonia rodzi opór (Gramsci 1951, 1961), dlatego w mediach możemy odnaleźć przejawy dyskursywnej walki o znaczenia (Foucault 1998) i nowe – choć współcześnie coraz częściej niepozbawione merkantylnego wymiaru – kontrhegemoniczne bloki idei, wartości, wzorców zachowań.
Współczesne przekazy medialne są często miejscami walki społecznej, ponieważ ukazują ślady ideologicznych zmagań o dominację i hegemonię. Władza jest dyskursywnie realizowana nie tylko przez język mówiony czy pisany, ale także przez kody niewerbalne pojawiające się w różnych gatunkach i formatach medialnych. W dyskursach władza jest legitymizowana lub pozbawiana legitymizacji, ale stosunki władzy również ograniczają i regulują dyskursy medialne za pomocą różnego rodzaju procedur kontrolnych (Foucault 2002; Reisigl i Wodak, 2016).

W ramach numeru specjalnego zapraszamy do podjęcia następujących kwestii:
• hybrydowe praktyki dyskursywne w przekazach medialnych jako przykłady maskowania hegemonii i władzy;
• hybrydowe i inkluzyjne praktyki dyskursywne w przekazach medialnych a komodyfikacja różnic;
• przesunięcia dyskursywnie konstruowanych podmiotów (osób, grup) z peryferii do centrum dyskursów medialnych jako przejawy przemian relacji władzy lub potwierdzania dominacji;
• mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia w dyskursach medialnych w odniesieniu do płci, seksualności, wieku etc.;
• hegemonia i opór w dyskursach medialnych w kontekście płci, seksualności, wieku etc.;
• przejawy i relacje władzy we współczesnych dyskursach reklamowych, filmowych, serialowych etc.;
• dyskursy medialne i (re)produkcja nierówności;
• władza symboliczna i symboliczne atrybuty władzy w dyskursach medialnych;
• gatunek i format medialny a władza;
• werbalne i niewerbalne strategie dyskursywne a władza w przekazach medialnych;
• dyskursywne tworzenie relacji władzy a konteksty wytwarzania i recepcji przekazów medialnych (społeczno-kulturowe, gatunkowe, ekonomiczne etc.);
• multimodalne podejście w analizie przejawów władzy w dyskursach medialnych.

 

Tekst w języku polskim lub angielskim można nadsyłać do 30 września 2021 na adres ulaklu@wp.pl. Prosimy o dostosowanie formatowania artykułu do wymogów opisanych na stronie czasopisma.

Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Media, Dyskurs i Władza. Perspektywa krytyczna w analizie przekazów medialnych