Polityka pisma i zasady etyczne

Zasady dotyczące procedury recenzji

Nasze czasopismo stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji (double-blind review), co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości. Wszyscy recenzenci pochodzą spoza Uniwersytetu Gdańskiego i są ekspertami w dziedzinie, której dotyczy oceniany artykuł.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Plagiaty

Manuskrypty przesyłane do naszego pisma powinny być oryginalne i niepublikowane wcześniej. Uważamy plagiaty za poważne wykroczenie i dokładamy wszelkich starań by obarczone nim manuskrypty eliminować na jak najwcześniejszym etapie procedury kwalifikacyjnej. W przypadku wykrycia nieakceptowalnego stopnia podobieństwa pomiędzy manuskryptem przesłanym do naszego pisma, a innym już wcześniej opublikowanym, praca zostanie natychmiastowo odrzucona.

Ghostwriting i guest authorship

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting-u” i "guest authorship", będącym przejawami nierzetelności naukowej, prosimy autorów/autorki zgłaszających teksty do publikacji o:

  • ujawnianie wkładu wszystkich autorów/autorek w powstanie publikacji (uwzględniając informację o ich afiliacji)
  • podawanie danych bibliograficznych wszystkich cytowanych i w inny sposób wykorzystywanych źródeł
  • podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich do artykułu.

Aby przeciwdziałać przypadkom konfliktu interesów prosimy recenzentów o podpisanie stosownego oświadczenia.

Przez konflikt interesów rozumiemy:

  • relację osobistą (pokrewieństwo, relację prawną lub konfliktową)
  • podległość służbową
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej i łamania praw autorskich będą przez redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.