O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymiszerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz do psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. Za swoje nadrzędne zadanie redakcja uważa organizowanie dyskursu naukowego wokół różnych problemów i tematów badawczych z zachowaniem odniesień do wspólnego dziedzictwa teorii socjologicznej.

 

Polityka Open Access

Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting-u” i "guest authorship", będącym przejawami nierzetelności naukowej, prosimy autorów/autorki zgłaszających teksty do publikacji o:

  • ujawnianie wkładu wszystkich autorów/autorek w powstanie publikacji (uwzględniając informację o ich afiliacji)
  • podawanie danych bibliograficznych wszystkich cytowanych i w inny sposób wykorzystywanych źródeł
  • podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich do artykułu.

Aby przeciwdziałać przypadkom konfliktu interesów prosimy recenzentów o podpisanie stosownego oświadczenia.

Przez konflikt interesów rozumiemy:

  • relację osobistą (pokrewieństwo, relację prawną lub konfliktową)
  • podległość służbową
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej i łamania praw autorskich będą przez redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.