Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo Miscellanea Anthropologica et Sociologica stara się dochować jak najwyższej jakości tekstów, ukazujących się na jego łamach. Przyjmujemy oryginalne teksty badawcze z dziedziny socjologii i antropologii, a także artykuły recenzyjne, recenzje oraz polemiki. Każdy numer koncentruje się wokół wybranego tematu (w sprawie aktualnie przygotowywanych numerów zobacz zakładkę „Nabór tekstów”), zapraszamy także do nadsyłania tekstów do działu „Varia”.

Artykuły przygotowywane do publikacji w naszym czasopiśmie powinny charakteryzować się najwyższą naukową rzetelnością, w tym przede wszystkim posiadać jasno zarysowany cel, podnosić istotne problemy z punktu widzenia teorii lub praktyki badawczej, odwoływać się do aktualnej literatury przedmiotu oraz posiadać przejrzystą, logiczną strukturę.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za wysłanie artykułu ani jego procedowanie.

 

Prosimy o zgłaszanie artykułów nadsyłając je na adres redakcji: miscellanea@ug.edu.pl.

W trakcie przygotowywania artykułu prosimy korzystać z tego szablonu.

 

Artykuły powinny być przygotowane z uwzględnieniem poniższych wskazówek:

 • edytor tekstu: Word
 • objętość: do 40000 znaków (ze spacjami)
 • czcionka tekstu: Times New Roman 12
 • marginesy: lewy 3,5 cm; prawy 1,5 cm; górny i dolny 2,5 cm
 • przypisy wewnątrztekstowe, 
 • bibliografia na końcu artykułu

W nawiasie powinno pojawić się nazwisko autora/autorki cytowanej lub przywoływanej pozycji, następnie proszę podać datę wydania. W przypadku cytowania należy po dwukropku podać numer strony, np. (Nowak 2000: 30). Jeśli pozycja ma więcej niż trzech autorów/autorek, należy podać pierwsze nazwisko z dopiskiem „i in.”, np. (Nowak i in. 2000). W literaturze muszą pojawić się nazwiska wszystkich autorów/autorek danej pozycji.

UWAGA!  W nawiasach nie stosujemy „tamże”. W takim przypadku należy powtórzyć przypis wewnątrztekstowy w nawiasie.

UWAGA!  W literaturze powinny znaleźć się wszystkie pozycje, które pojawiły się w przypisach.

 

Bibliografia:

 • książka

Nazwisko I., 2000, Tytuł książki, Miejsce wydania, Pełna nazwa wydawnictwa.

 • książka w przekładzie

Nazwisko I., 2000, Tytuł książki, przeł. I. Nazwisko tłumacza, Miejsce wydania, Pełna nazwa wydawnictwa.

 • artykuł w monografii zbiorowej pod redakcją

Nazwisko I., 2000, Tytuł książki, [w:] Tytuł monografii, red. I. Nazwisko redaktora, Miejsce wydania, Pełna nazwa wydawnictwa.

 • artykuł w czasopiśmie

Nazwisko I., 2000, Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma”, nr 10.

 • artykuł w prasie codziennej

Nazwisko I., 2000, Tytuł artykułu, „Nazwa dziennika”, nr 10, data dzienna.

 • W przypadku źródeł internetowych należy w nawiasie podać datę dostępu, np.

www.adres_strony.pl (dostęp: 01.10.2012).

 

Przygotowanie ilustracji do tekstu:

Rozdzielczość grafik do druku powinna wynosić min. 300 dpi. Diagramy, tabele i ilustracje powinny być dostarczone w osobnych plikach w formatach jpg lub tiff. W przypadku korzystania ze zdjęć, grafik i innych materiałów, które mogłyby być objęte prawem autorskim, niezbędne jest przedłożenie Redakcji zgody na ich wykorzystanie w publikacji.

 

Procedura recenzowania:

Czasopismo Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym.

Redakcja stosuje model tzw. „double-blind review”, czyli procedurę recenzowania, w której recenzenci/recenzentki i autorzy/autorki nie znają swoich tożsamości.

Po wstępnej recenzji wewnętrznej, artykuły rozsyłane są (w celu recenzji właściwej) do recenzentów zewnętrznych, będących specjalistami kompetentnymi w tematyce, której dotyczy artykuł.

W wypadku braku konsensusu wśród dwóch recenzentów odnośnie dopuszczenia do publikacji danego artykułu – redakcja powołuje trzeciego recenzenta/recenzentkę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza recenzji, zawarte w nim uwagi przesyłane są do autora/autorki artykułu.

W wypadku dopuszczenia artykułu do publikacji, autorzy/autorki proszeni są o naniesienie zasugerowanych przez recenzentów poprawek oraz pisemne ustosunkowanie się do recenzji.

W wypadku, gdy autor/autorka nie zgadza się z niektórymi spośród zaproponowanych przez recenzentów poprawek, jego uzasadnienie konsultowane jest z recenzentem, od którego dane uwagi pochodziły, w uzasadnionych sytuacjach – dana kwestia konsultowana jest dodatkowo u kolejnego powołanego przez redakcję recenzenta.

Ostateczna decyzja podejmowana jest przez redakcję.

Na naszej stronie internetowej publikowana jest lista recenzentów i recenznetek współpracujących z pismem.

Recenzja ma formę pisemną, oryginały przechowywane są w archiwum Platformy Czasopism Uniwersytetu Gdańskiego.

   

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting-u” i "guest authorship", będących przejawami nierzetelności naukowej, prosimy autorów/autorki zgłaszających publikację o:

 • ujawnianie wkładu poszczególnych autorów/autorek w powstanie publikacji (uwzględniając informację o ich wkładzie w powstanie artykułu i ich afiliacji)
 • podanie informacji o o wszystkich cytowanych źródłach
 • każdorazowo prosimy autorów/autorki publikacji przyjętych do druku o podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich do artykułu

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej i łamania praw autorskich będą przez redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.