„Miasto to jak mieszkanie. Nasze”. Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia

Autor

  • Kamilla Biskupska Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.07

Słowa kluczowe:

zamieszkiwanie, pamięć społeczna, dziedzictwo materialne Ziem Zachodnich i Północnych, Wrocław, analiza dyskursu, historyczna analiza dyskursu

Abstrakt

Treść artykułu prezentuje trzy istotne zagadnienia. Pierwszym z nich jest refleksja nad praktykami zamieszkiwania (dwelling) miasta – pojęcia rozszerzającego zakres badań nad przestrzenią miejską o kategorie związane z socjologią codzienności – przede wszystkim dotyczącego materialnego środowiska życia ludzi widzianego z perspektywy dyskursów niedominujących. Drugim z zagadnień jest analiza strategii oswajania obcego kulturowo dziedzictwa materialnego Ziem Zachodnich i Północnych, za pomocą kategorii zamieszkiwania i na przykładzie wspomnień mieszkańców Wrocławia. Trzecim aspektem są pytania stanowiące punkt wyjścia dla przyszłych projektów badawczych autorki, postawione w wyniku przeprowadzonej analizy. Analizowany w artykule materiał empiryczny stanowią pamiętniki mieszkańców Wrocławia spisane w 1966 r. i zgłoszone na konkurs „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław”. Najważniejsze strategie oswajania miasta obecne w analizowanych pamiętnikach są oparte na dwóch mitach powstałych w latach czterdziestych XX w. – pierwszych latach funkcjonowania polskiego miasta – micie pionierskim i micie piastowskim. Ważne dla czynienia miasta „swoim” są także (niemieckie) tereny zielone oraz najważniejsze (niemieckie) zabytki miasta. Pozostała część odziedziczonego miasta, mimo że kształtuje codzienność mieszkańców, jest nieobecna w analizowanych narracjach. Wskazane zagadnienia – przede wszystkim ich istnienie w narracjach obecnych mieszkańców miasta – będą stanowić punkt wyjścia przyszłych działań badawczych autorki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T., 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bojarska K., 2011, Rzecz na łasce opowieści. Na marginesie „Rzeczy i Zagłady” Bożeny Shallcross, Teksty Drugie, nr 5.

Brencz A., 1997, Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych na Środkowym Nadodrzu [w:] Z. Mazur (red.), Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań: Instytut Zachodni.

Brosz, M., 2007, (Za)mieszk(iw)anie. Przestrzeń konstruowana [w:] G. Woroniecka (red.), Co to znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków: Universitas.

Dant T., 2007, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, tłum. Ł. Franczak, K. Niweliński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dijk van T., 2001, Badania nad dyskursem, tłum. G. Grochowski [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dyak S., 2011, Wpisywanie drugiej wojny światowej w powojenny pejzaż Wrocławia [w:] D. Margiela-Korczewska, K. Ruchniewicz (red.), Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska, Wrocław: Centrum Studiów Niemieckich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fairclough N., Wodak R., 1997, Critical discourse analysis [w:] T.A. van Dijk (ed.), Discourse as Social Interaction, London: Sage.

Goćkowski J., Jałowiecki B., 1970, Prace nadesłane na konkurs „czym jest dla ciebie miasto Wrocław” jako materiał socjologiczny [w:] B. Jałowiecki (red.), Związani z miastem… Opracowanie i fragmenty wypowiedzi nadesłanych na konkurs „czym jest dla ciebie miasto Wrocław”, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grathoff R., 1989, Codzienność i świat przeżywany jako przedmiot fenomenologicznej teorii społecznej [w:] Z. Kranodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Grzebałkowska M., 1945. Wojna i pokój, Warszawa: Agora.

Grzyś P., 2017, Przerwana tożsamość – procesy budowy „nowych tożsamości” na terenie małych miast województwa dolnośląskiego – przykład Bogatyni [w:] K. Kamińska (red.), Czytanie miasta: badania i animacje w przestrzeni, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Gurwitsch A., 1989, Problemy świata przeżywanego [w:] Z. Kranodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Heidegger M., 2002, Budować, mieszkać, myśleć, tłum. J. Mizera [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Kraków: Baran i Suszyński.

Hess A., Leoński J., 2001, Obraz pogranicza polsko-niemieckiego w świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość [w:] M.S. Szczepański (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa?, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jałowiecki B. (red.), 1970, Związani z miastem… Opracowanie i fragmenty wypowiedzi nadesłanych na konkurs „czym jest dla ciebie miasto Wrocław”, Wrocław–Warszawa– Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jałowiecki B., Szczepański M., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jewdokimow M., Łukasiuk M., 2014, Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy [w:] iidem (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kajdanek K., Nawrocki T., 2017, Przeszłość a tożsamość miast [w:] K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Socjologia przestrzeni w Polsce. Narodziny subdyscypliny [w:] I. Borowik, K. Sztalt (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamińska K. (red.), 2017, Czytanie miasta: badania i animacje w przestrzeni, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Kaszuba E.,1997, Między propagandą a rzeczywistością: polska ludność Wrocławia w latach 1945–1947, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koschany R., 2014, Zamieszkiwanie jako interpretacja. Uwagi na temat hermeneutyki miasta, Studia Kulturoznawcze, nr 1.

Krakowiak T, 2008, Analiza dyskursu – próba nakreślenia pola badawczego [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Leoński J., 2014, Społeczeństwo Ziem Zachodnich – społeczeństwo bez historii. Konsekwencje dla współczesności i przyszłości [w:] Z. Kurcz, Ż. Stasieniuk (red.), Od Polonii po Ziemie Zachodnie, Szczecin: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Leoński J. (red.), 1982, Nasza ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Lewicka M., 2006, Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców [w:] P. Żuk, J. Pluta (red.), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Lis B., Kamińska K., 2017, Co miasto (nie)pamięta? Dzierżonowskie exemplum [w:] K. Kamińska (red.), Czytanie miasta: badania i animacje w przestrzeni, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Łukowski W., 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Markiewicz W., Rybicki P. (red.), 1967, Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.

Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż. (red.), 2011, Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.

Oliver P., 1987, Dwellings: The House across the World, Oxford: Phaidon.

Potter J., 1996, Representating Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction, London: Sage.

Schütz A., 1984, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Shotter J., 1990, The Social Construction of Remembering and Forgetting [w:] D. Middleton, D. Edwards (eds.), Collective Remembering, London: Sage.

Skoczylas Ł., 2014, Pamięć społeczna miasta – jej liderzy i odbiorcy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szacka B., 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Thum G., 2005, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław: VIA NOVA.

Traba R., 2006, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa: ISP PAN.

Turnau I., 1960, Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia, Poznań: Instytut Zachodni.

Weber P.-F., 2018, Reżim uczuciowy a pamięć zbiorowa. Polska pamięć o Niemcach po 1945 roku, tłum. E. Grotek [w:] W. Czachur (red.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Welzer H., 2009, Materiał, z którego zbudowane są biografie, tłum. M. Saryusz-Wolska [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków: Universitas.

Zawada A., 1996, Bresław, Wrocław: ATUT.

Zybura M., 1999, Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Biskupska, K. (2018). „Miasto to jak mieszkanie. Nasze”. Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 129–148. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.07